<dfn id='CFdcHFrl'></dfn>

    <noscript id='CFdcHFrl'></noscript>

   1. 当前位置:弘善佛教 > 乾隆大藏经 >
    乾隆大藏经首页大乘般若部大乘宝积部大乘大集部 大乘华严部大乘涅槃部大乘五大部外重译经宋元入藏诸大小乘经
    小乘阿含部小乘单译经大乘单译经大乘律小乘律 大乘论小乘论宋元续入藏诸论 西土圣贤撰集此土著述
    乾隆大藏经简介

        《乾隆大藏经版》为清代官刻汉文大藏经,亦称《清藏》,又因经页边栏饰以龙纹名《龙藏》。它始刻于清雍正十一年(1733) ,完成于乾隆三年(1738),是我国历代官刻大藏经极为重要的一部。全藏共收录经、律、论、杂著等1669部,7168卷,共用经版79036块。 该藏是在明朝《永乐北藏》基础上编较而成的,全藏分正续两部分,正藏485函,内容完全和《永乐北藏》相同;续藏239函,内容较《永乐北藏》有所增减。[阅读详情]

    乾隆大藏经目录
    大乘般若部1-16
    大乘宝积部17-20
    大乘大集部21-23
    大乘华严部24-28
    大乘涅槃部29-31
    大乘五大部外重译经32-41
    大乘单译经42-48
    小乘阿含部49-55
    小乘单译经56-58
    宋元入藏诸大小乘经59-66
    大乘律67
    小乘律68-77
    大乘论78-88
    小乘论89-104
    宋元续入藏诸论105
    西土圣贤撰集106-110
    此土著述111-168

    涅槃经曰:若有善男子善女人。
    一闻大乘经。亿百千劫不堕三涂八难。
    于一恒河沙诸佛前种善根。得暂闻大乘经。
    于二恒河沙诸佛前种善根。得闻大乘经。不生诽谤。
    于三恒河沙诸佛前种善根。能欢喜礼拜。
    于四恒河沙诸佛前种善根。能书写流通。
    于五恒河沙诸佛前种善根。能受持读诵。
    明知大乘经甚难得。