<dfn id='IAADpw91'></dfn>

    <noscript id='IAADpw91'></noscript>

   1. 雨宝咒

    《雨宝咒》出自《佛说雨宝陀罗尼经》,为唐代高僧“不空法师”所译。雨宝陀罗尼真言,可得大富贵,此咒少人知,珍贵异常,不轻传,雨宝咒要有真实誓愿才传。常持诵雨宝咒,会有强劲感应,可以获得大财富,可以去除疾病,可以遣除一切障难。...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 雨宝咒 >

    雨宝咒注音版

    [雨宝咒] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    \

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    nǎng/na    wa

    wa

    la
    tuó
    la

    suō

    la
    niē

    niè/qiě
    duō

    ǎn

    la
    wa

    méng

    ā
    zuǒ

    ā
    zuǒ    qīé
    duò


    xiě
    wa

    tuó
    niáng
    wa

    tuó
    nǎng/na
    wa

    shì

    me


    la

    wa

    ā
    me

    wěi
    me


    wěi
    me

    ā

    duō


    wěi

    duō


    wěi
    shī
    湿
    wa

    ru

    yāng


    méng
    míng    míng

    duò
    duō

    duō
    luo
    duō
    la

    wa


    ā
    wa
    duò

    zhà

    zhà

    wa
    la

    no    wǎn

    wa

    la
    tuó
    luo

    suō

    la

    niē

    shān    qiè
    duò
    mo

    suō
    mo
    la

    suō
    mo
    la
    suō
    mo
    la


    wa


    qiè
    duò
    mo

    suō
    mo
    la

    sēng
    qiè    mo

    suō
    mo
    la


    zhà

    zhà


    la

    luo


    luo


    luo


    la

    la

    la


    méng


    shàn
    duò
    mo

    méng

    luǒ
    mo


    la

    mo    me
    la
    wa

    ā
    niè
    cuō
    ā
    niè
    cuō

    sān
    mo

    mo

    suō
    mo
    la
    suō


    ā
    tuó
    la

    mo

    suō
    mo
    la
    suō    la

    wa
    mo

    suō
    mo
    la
    suō


    tuó


    mo

    suō
    mo
    la
    suō


    wěi


    mo

    suō
    mo
    la
    suō    wa


    wa
    wěi


    mo

    suō
    mo
    la
    suō


    精彩推荐