<dfn id='PBQS5QQX'></dfn>

    <noscript id='PBQS5QQX'></noscript>

   1. 十小咒

    佛教中的十小咒主要由释迦摩尼佛、观世音菩萨、药师佛等佛菩萨所说。十小咒分为:“如意宝轮王陀罗尼、消灾吉祥神咒、功德宝山神咒、准提神咒 、圣无量寿决定光明王陀罗尼 、药师灌顶真言 、观音灵感真言、七佛灭罪真言 、往生咒、大吉祥天女咒 ”。咒语凝聚了十方三世众佛菩萨的很多功德能量,念...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 十小咒 >

    十小咒注音

    [十小咒] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    \

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    1、如意宝轮王陀罗尼

    nan
    mo
    fo
    tuo
    ye
    nan
    mo
    da
    mo
    ye

    nan
    mo
    seng
    qie
    ye

    nan
    mo
    guan
    zi
    zai
    pu
    sa
    mo
    he
    sa

    ju
    da
    bei
    xin
    zhe
    da
    zhi
    tuo

    ong
    zhuo
    jie
    la
    fa
    di

    zhen
    duo
    mo
    ni
    mo
    he
    bo
    deng
    mi

    lu
    lu
    lu
    lu
    di
    se
    zha
    shuo
    la
    a
    jie
    li

    sha
    ye
    hong
    po
    suo
    he
    ong
    bo
    ta
    mo

    zhen
    duo
    mo
    ni
    shuo
    la
    hong

    ong
    bo
    la
    tuo
    bo
    dan
    mi
    hong

    2、消灾吉祥神咒

    na
    mo
    san
    man
    duo
    mu
    tuo
    nan
    a
    bo
    la
    di

    he
    duo
    she
    suo
    nang
    nan
    da
    zhi
    tuo

    ong
    qie
    qie
    qie
    xi
    qie
    xi
    hong
    hong

    ru
    wa
    la
    ru
    wa
    la
    bo
    la
    ru
    wa
    la

    bo
    la
    ru
    wa
    la
    di
    se
    cha
    di
    se
    cha

    se
    zhi
    li
    se
    zhi
    li
    suo
    po
    zha
    suo
    po
    zha

    shan
    di
    jia
    shi
    li
    ye
    suo
    wa
    he

    3、功德宝山神咒

    nan
    mo
    fo
    tuo
    ye
    nan
    mo
    da
    mo
    ye

    nan
    mo
    seng
    qie
    ye
    ong
    xi
    di
    hu
    lu
    lu

    xi
    du
    lu
    zhi
    li
    bo
    ji
    li
    po

    xi
    da
    li
    bu
    lu
    li
    suo
    wa
    he

    4、准提神咒

    ji
    shou
    gui
    yi
    su
    xi
    di

    dou
    mian
    ding
    li
    qi
    ju
    zhi

    wo
    jin
    cheng
    zang
    da
    zhun
    ti

    wei
    yuan
    ci
    bei
    chui
    jia
    hu

    nan
    mo
    sa
    duo
    nan
    san
    miao
    san
    pu
    tuo

    ju
    zhi
    nan
    da
    zhi
    tuo
    ong

    zhe
    li
    zhu
    li
    zhun
    ti
    suo
    po
    he

    5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

    ong
    na
    mo
    ba
    ge
    wa
    di

    a
    ba
    la
    mi
    ta
    a
    you
    li
    a
    na

    su
    bi
    ni
    shi
    zhi
    ta

    die
    zuo
    la
    zai
    ye

    da
    ta
    ge
    da
    ye

    a
    la
    he
    di

    san
    yao
    san
    bu
    da
    ye
    da
    ni
    ye
    ta

    ong
    sa
    li
    ba
    sang
    si
    ge
    li

    ba
    li
    shu
    ta
    da
    la
    ma
    di

    ge
    ge
    na
    sang
    ma
    wu
    ge
    di

    suo
    ba
    wa
    bi
    shu
    di

    ma
    he
    na
    ye
    ba
    li
    wa
    li
    suo
    he

    6、药师灌顶真言

    nan
    mo
    bo
    qie
    fa
    di
    pi
    sha
    she

    ju
    lu
    pi
    liu
    li
    bo
    la
    po

    he
    la
    she
    ye
    da
    tuo
    jie
    duo
    ye

    a
    la
    he
    di
    san
    miao
    san
    bo
    tuo
    ye

    da
    zhi
    tuo
    ong
    pi
    sha
    shi

    pi
    sha
    shi
    pi
    sha
    she

    san
    mo
    jie
    di
    suo
    he

    7、观音灵感真言(梦授咒)

    ong
    ma
    ni
    ba
    mi
    hong

    ma
    ge
    ni
    ya
    na
    ji
    du
    te
    ba
    da

    ji
    te
    xie
    na
    wei
    da
    li
    ge

    sa
    er
    wo
    er
    ta
    pu
    li
    xi
    ta
    ge

    na
    bu
    la
    na
    na
    pu
    li

    diu
    te
    ban
    na
    nai
    ma
    lu
    ji

    shuo
    la
    ye
    suo
    he

    8、七佛灭罪真言

    li
    po
    li
    po
    di
    qiu
    he
    qiu
    he
    di

    tuo
    luo
    ni
    di
    ni
    he
    la
    di

    pi
    li
    ni
    di
    mo
    he
    qie
    di

    zhen
    ling
    qian
    di
    suo
    po
    he

    9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼)

    nan
    mo
    a
    mi
    duo
    po
    ye

    duo
    tuo
    qie
    duo
    ye

    duo
    di
    ye
    tuo
    a
    mi
    li
    du
    po
    pi

    a
    mi
    li
    duo
    xi
    dan
    po
    pi

    a
    mi
    li
    duo
    pi
    jia
    lan
    di

    a
    mi
    li
    duo
    pi
    jia
    lan
    duo

    qie
    mi
    ni
    qie
    qie
    na

    zhi
    duo
    jia
    li
    suo
    po
    he

    10、大吉祥天女咒

    nan
    mo
    fo
    tuo
    na
    mo
    da
    mo

    nan
    mo
    seng
    qie
    nan
    mo
    shi
    li

    mo
    he
    ti
    bi
    ye
    da
    ni
    ye
    tuo

    bo
    li
    fu
    lou
    nuo
    zhe
    li
    san
    man
    tuo

    da
    she
    ni
    mo
    he
    pi
    he
    luo
    qie
    di

    san
    man
    tuo
    pi
    ni
    qie
    di

    mo
    he
    jia
    li
    ye

    bo
    mi
    bo
    la
    bo
    mi
    sa
    li
    wa
    li
    tuo

    san
    man
    tuo
    xiu
    bo
    li
    di
    fu
    li
    nuo

    a
    li
    nuo
    da
    mo
    di
    mo
    he
    pi
    gu
    bi
    di

    mo
    he
    mi
    le
    di
    lou
    bo
    seng
    qi
    di

    xi
    di
    xi
    seng
    qi
    xi
    di
    san
    man
    tuo

    a
    tuo
    a
    nou
    [少/免]
    po
    luo
    ni

    精彩推荐