<dfn id='0zDLQ2te'></dfn>

    <noscript id='0zDLQ2te'></noscript>

   1. 楞严咒

    《楞严经》来源于其因缘为阿难被摩登伽女用邪咒所迷,在阿难的戒体快要被毁坏时,佛陀令文殊菩萨持楞严咒前往救护阿难,阿难才被救醒归佛。故知楞严咒乃《楞严经》之主体,没有楞严咒的因缘,就没有《楞严经》。楞严咒是咒中之王,亦是咒中最长者(2622字),佛经上说“这个咒关系整个佛教的...[详 情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 楞严咒 >

    楞严咒全文

    [楞严咒] 发表时间:2019-02-22 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    《楞严咒》全文-楞严咒原文注音版

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    楞严咒全文--第一会

    tuō


    qié
    duō


    ā
    sān
    miǎo
    sān

    tuó
    xiě

    tuō


    tuó

    zhī


    shàn    tuó
    duō

    duō
    nán

    sān
    miǎo
    sān

    tuó


    zhī
    nán

    suō
    shě


    jiā

    sēng
    qié
    nán

    ā
    luó
    hàn
    duò
    nán

    duō

    nuó
    nán    suō
    jié

    tuó
    qié

    nán

    sān
    miǎo
    qié
    duò
    nán

    sān
    miǎo
    qié

    duō
    nuó
    nán    nǎn
    tuó


    tuó    nǎn

    shě    jiē    suō

    suō


    tuō
    nán


    yīn
    tuó

    qié    tuó


    suō


    qié


    nuó
    pán
    zhē    sān

    tuó
    jié

    duō
    qié
    jiā    qié


    tuó
    jiā


    ā    shī

    shě
    nuó
    qié
    jié

    duō
    qié


    duō
    tuō
    qié
    duō


    tóu
    shé


    qié
    shé


    qié
    chá

    shū


    西
    nuó    shé

    duō
    tuō
    qié
    duō
    qié
    ā

    duō


    duō
    tuō
    qié
    duō

    ā    sān
    miǎo
    sān

    tuó
    qié


    ā
    chú


    duō
    tuō
    qié
    duō

    ā    sān
    miǎo
    sān

    tuó
    qié    shā
    shé    fèi
    zhù


    shé

    duō
    tuō
    qié
    duō
    qié


    sān

    shī

    duō


    lián
    shé

    duō
    tuō
    qié
    duō

    ā    sān
    miǎo
    sān

    tuó
    qié


    shě
    nuó

    duō
    tuō
    qié
    duō

    ā    sān
    miǎo
    sān

    tuó
    qié
    nuó
    shé

    duō
    tuō
    qié
    duō

    ā    sān
    miǎo
    sān

    tuó


    piáo
    jié

    duō


    tán

    qié

    duō


    dàn
    tuō

    qié    shàn


    dàn
    duō    lán    e


    shì
    dān
    yáng


    duō

    jiē    jiē    jié
    jiā

    chì
    tuó

    e
    jiā    zhù    níng
    jiē

    pán
    tuó
    nuó


    chā    zhà


    nuó
    zhě


    shī

    nán

    jié    suō    ruò
    shé


    duō
    bēng

    suō
    nuó
    jié

    ā

    zhà
    bīng
    shě

    nán

    nuó
    chā
    chà
    dàn

    ruò
    shé
    tuó
    nuó
    jié

    ā

    zhà
    nán    jié


    ruò
    shé


    duō
    bēng


    nuó
    jié    shě

    ruò
    shé


    lán
    nán
    zhē
    nuó
    shě


    shā
    shě


    dàn

    e
    tuó
    jiā

    ruò
    shé

    e


    shì
    duō


    zhàn
    chí    dié
    duō
    shé    shuì
    duō
    shé


    pán
    tuó
    e


    duō
    zhī

    shì


    shé


    shé


    shě

    duō


    téng
    wǎng
    jiā


    shé


    zhì

    nuó
    ē
    zhē    zhì
    zhì
    duō


    shé

    shàn
    chí


    shě

    zhē

    shàn
    duō
    shě


    shì
    duō    shuì
    duō

    e


    duō

    e    shé


    shāng
    jié

    zhì


    shé

    lán
    tuó


    shé
    duō
    zhē

    qián
    zhē
    nuó    jiā


    jié

    duō
    nuó    zhē
    nuó
    shān


    zhē
    lán
    zhē


    shé


    jiā
    nuó
    jiā
    shé
    nuó

    shé


    dùn
    zhì
    zhē

    shuì
    duō
    zhē

    jiā


    chà
    shē
    shī

    tuó

    jié

    suō


    chàn

    jué
    fàn

    yìn

    xiě

    精彩推荐