<dfn id='2fdP9iVM'></dfn>

    <noscript id='2fdP9iVM'></noscript>

   1. 佛顶尊胜陀罗尼咒注音

    [佛顶尊胜陀罗尼咒] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    na
    mo
    bao
    qie
    ba
    di

    ti
    li
    lu
    qie
    ,
    ,
    bo
    la
    di
    ,
    ,
    pi
    shi
    se
    zha
    ye
    ,
    ,
    bo
    tuo
    ye

    bao
    qie
    ba
    di

    da
    zhi
    tuo

    ong

    pi
    shu
    tuo
    ye
    ,
    ,
    suo
    mo
    san
    man
    duo
    po
    po
    suo

    suo
    po
    la
    na
    jie
    di
    qie
    he
    na

    suo
    po
    po
    shu
    shu
    di,
    a
    bi
    shen
    zhe
    ,
    ,
    su
    jie
    duo
    fa
    zhe
    na

    a
    mi
    lie
    duo
    pi
    shai
    ji

    a
    he
    la
    a
    he
    la

    a
    yu
    san
    tuo
    luo
    ni

    shu
    tuo
    ye
    shu
    tuo
    ye

    qie
    qie
    na
    pi
    shu
    ti

    wu
    se
    ni
    sha
    pi
    shi
    ye
    shu
    ti

    suo
    he
    suo
    la
    ,
    ,
    he
    la
    shi
    湿
    mi
    ,
    ,
    shan
    zhu
    di
    di

    sa
    po
    da
    ta
    jie
    duo,
    di
    se
    zha
    ye
    ,
    ,
    e
    di
    se
    chi
    di
    ,
    ,
    mu
    zhi
    li

    ba
    zhe
    la
    qie
    ye
    ,
    ,
    seng
    he
    duo
    na
    shu
    ti

    sa
    po
    fa
    luo
    na
    pi
    shu
    ti

    bo
    luo
    di
    ni
    fa
    da
    ye
    a
    yu
    shu
    ti

    sa
    mo
    na
    a
    di
    se
    chi
    di

    mo
    ni
    mo
    ni

    da
    ta
    duo
    bu
    duo
    ju
    zhi
    bo
    li
    shu
    ti

    pi
    sa
    pu
    zha
    bo
    di
    shu
    ti

    she
    ye
    she
    ye

    pi
    she
    ye
    pi
    she
    ye

    sa
    mo
    la
    sa
    mo
    la
    ,
    ,
    bo
    tuo
    e
    di
    se
    chi
    duo
    shu
    ti

    ba
    zhe
    li
    ba
    zhe
    la
    jie
    pi

    ba
    zhe
    lan
    po
    fa
    du

    me
    me
    sa
    po
    sa
    duo
    ,
    ,
    xie
    qie
    ye
    pi
    shu
    ti

    sa
    po
    jie
    di
    bo
    li
    shu
    ti

    sa
    po
    da
    ta
    jie
    du
    ,
    ,
    san
    mo
    shi
    湿
    po
    suo
    e
    di
    se
    chi
    di
    ,
    ,
    bo
    tuo
    bo
    tuo
    ,
    ,
    pu
    tuo
    ye
    pu
    tuo
    ye
    ,
    ,
    san
    man
    duo
    bo
    li
    shu
    ti

    sa
    po
    da
    ta
    jie
    duo
    ,
    ,
    di
    se
    zha
    na

    e
    di
    se
    chi
    di

    suo
    po
    he

    佛顶尊胜陀罗尼真言咒语:

    òng

    lóng
    suō

    òng
    ā


    ā
    yōu


    suō

    精彩推荐