<dfn id='WqcItGdl'></dfn>

    <noscript id='WqcItGdl'></noscript>

   1. 大吉祥天女咒注音

    [大吉祥天女咒] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    \

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩
    tuó
    。
    。
    。
    。


    sēng
    qié
    。
    。    shì

    。
    。

    。
    。    tuō
    。
    。
    lóu
    nuó
    。
    。
    zhē

    sān
    màn
    tuó
    。
    。

    shě

    。
    。

    luó
    qié

    。
    。
    sān
    màn
    tuó
    。
    。


    qié

    。
    。    jiā


    。
    。


    。
    。


    。
    。


    。
    。

    tuō
    。
    。
    sān
    màn
    tuó
    。
    。

    xiū    。
    。


    nuó
    。
    。
    ē

    nuó
    。
    。    。
    。    。
    。

    。
    。

    lóu

    sēng


    。
    。    。
    。
    sēng    。
    。

    sān
    màn
    tuó
    ē
    tuō
    。
    。
    ē
    nóu
    [少/免]

    luó

    。
    。

    精彩推荐