<dfn id='3aOoxpB6'></dfn>

    <noscript id='3aOoxpB6'></noscript>

   1. 大悲咒

    大悲咒出自《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,是观世音菩萨的大慈悲心,无上菩提心,以及济世渡人,修道成佛的重要口诀。本咒是观世音菩萨「大悲心陀罗尼经」中的主要部分,共有八十四句。其详名为:「千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经大悲神咒!蛊涞妹挠衫...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 大悲咒 >

    大悲咒注音

    [大悲咒] 发表时间:2019-02-22 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    \

     大悲咒注音(本文经过多次校对,如同修发现本文注音仍有错误,请您联系我们,告知错误处,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩    ·
    ·
    ·
    ·
    duō    。
    。    ·
    ·
    ā


    。
    。    jié

    ·
    ·
    shuò    。
    。
    duǒ


    。
    。
    duǒ


    。
    。    jiā


    jiā

    。
    。

    ǎn
    。
    。


    。
    。

    shù    xià
    。
    。


    duǒ
    ·
    ·

    méng
    ā


    。
    。

    ·
    ·
    shì


    léng
    tuó

    。
    。    ·
    ·


    jǐn
    chí
    。
    。


    duō
    shā
    miē
    。
    。    ā
    tuō
    ·
    ·
    dòu
    shū
    péng
    。
    。

    ā
    shì
    yùn
    。
    。
    duō
    ·
    ·
    duō
    ·
    ·    qié
    dòu
    。
    。


    zhí
    tuō
    。
    。

    ōng
    。
    。
    ·
    ·
    ā    。
    。


    jiā

    。
    。

    jiā
    luó

    。
    。
    。
    。


    duǒ
    。
    。

    。
    。

    。
    。

    ·
    ·

    tuó
    yùn
    。
    。

    ·
    ·
    jié
    méng
    。
    。

    ·
    ·

    shé


    。
    。
    shé


    。
    。

    tuó

    tuó

    。
    。
    。
    。

    shì    。
    。

    zhē

    zhē

    。
    。    ·
    ·    。
    。
    。
    。

    。
    。

    shì

    shì

    。
    。

    ā

    shān
    ·
    ·


    shě

    。
    。


    shā

    shān
    。
    。    shě

    。
    。    。
    。    。
    。

    suō

    suō

    。
    。

    。
    。

    。
    。
    ·
    ·    。
    。


    tuó

    ·
    ·

    tuó

    。
    。

    。
    。    jǐn
    chí
    。
    。


    。
    。

    。
    。

    suō


    。
    。


    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。
    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。


    tuó


    。
    。

    shì    。
    。

    suō


    。
    。    jǐn
    chí
    。
    。

    suō


    。
    。

    。
    。

    suō


    。
    。    sēng
    ·
    ·
    ā

    qié

    。
    。

    suō


    。
    。

    suō    ·
    ·
    ā

    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。

    zhě


    ·
    ·
    ā

    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。


    tuó

    ·
    ·
    jié

    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。    jǐn
    chí
    ·
    ·

    qié


    。
    。

    suō


    。
    。
    ·
    ·
    shèng
    jié


    。
    。

    suō


    。
    。    ·
    ·
    duō    。
    。    ā


    。
    。

    。
    。

    shuò    。
    。

    suō


    。
    。

    ōng
    ·
    ·

    diàn
    殿

    。
    。

    màn
    duō

    。
    。


    tuó

    。
    。

    suō


    。
    。

    精彩推荐