<dfn id='6tZ7pxjb'></dfn>

    <noscript id='6tZ7pxjb'></noscript>

   1. 宝箧印陀罗尼咒注音

    [宝箧印陀罗尼咒] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    na
    mo
    xi
    da
    li
    ye
    di
    wei
    jia
    nan

    sa
    po
    da
    ta
    ye
    duo
    nan

    weng
    bu
    wei
    po
    wa
    na
    wa
    li

    wa
    zhe
    li
    wa
    zhe
    zu
    [齒*來]

    zu
    lu
    zu
    lu
    tuo
    la
    tuo
    la

    sa
    wa
    da
    ta
    ye
    duo

    tuo
    bu
    tuo
    li
    bo
    na
    mai
    [牟*含]

    po
    wa
    di
    re
    ye
    wa
    li

    mu
    da
    li
    sa
    mo
    la

    da
    ta
    ye
    duo
    da
    mo
    zhuo
    jia
    la

    bo
    luo
    wa
    li
    duo
    na
    wa
    ri
    luo

    bo
    di
    man
    滿
    na
    leng
    jia
    la
    leng
    ki
    li
    di

    sa
    wa
    da
    ta
    ye
    duo
    di
    se
    chi
    di

    bo
    tuo
    ye
    bo
    tuo
    ye

    bo
    di
    bo
    di
    mu
    die
    [亭*夜]
    mu
    die
    [亭*夜]

    san
    bo
    tuo
    ni
    sen
    bo
    tuo
    ye

    zhe
    la
    zhe
    la
    zhe
    lan
    du

    sa
    wa
    wa
    la
    na
    ni

    sa
    wa
    bo
    po
    wei
    ye
    di

    hu
    lu
    hu
    lu
    sa
    wa
    xu
    jia
    mi
    ye
    di

    sa
    wa
    da
    ta
    ye
    duo
    ki
    li
    na
    ye

    wa
    ri
    la
    ni
    san
    po
    la
    san
    po
    la

    sa
    wa
    dan
    ta
    ye
    duo
    yu
    huo
    [口*皿]
    ye

    tuo
    la
    ni
    mu
    nie
    li

    la
    mu
    ti
    su
    mu
    ti
    sa
    wa
    da
    ta
    ye
    duo

    di
    se
    chi
    duo
    tuo
    du
    ye
    bi
    suo
    wa
    he

    san
    mo
    ya
    di
    se
    chi
    di
    suo
    wa
    he

    sa
    wa
    da
    ta
    ye
    duo
    ki
    li
    na
    ye

    tuo
    du
    mu
    na
    li

    suo
    wa
    he
    su
    bo
    luo
    di
    se
    chi

    duo
    sa
    du
    bi

    dan
    ta
    ye
    duo
    di
    se
    chi
    di

    hu
    lu
    hu
    lu
    hong
    hong
    suo
    wa
    he

    weng
    sa
    wa
    da
    ta
    ye
    duo
    wu
    se
    ni
    sha

    tuo
    du
    mu
    na
    la
    ni
    sa
    wa

    da
    ta
    ye
    dan
    suo
    tuo
    du
    wei
    bu
    shi
    使
    duo

    di
    se
    chi
    di

    hong
    hong
    suo
    wa
    he

    精彩推荐