<dfn id='fB6lnX32'></dfn>

    <noscript id='fB6lnX32'></noscript>

   1. 佛说盂兰盆经

    《佛说盂兰盆经》梵名( Ullambana-su^tra)。全一卷。西晋竺法护译。又称盂兰经。属方等部经典。收于大正藏第十六册。内容记述佛陀之大弟子目连,因不忍其母堕饿鬼道受倒悬之苦,乃问法于佛,佛示之于七月十五日众僧自恣日,用百味饭食五果等供养十方佛僧,即可令其母脱离苦难。...[详情]

    佛说盂兰盆经注音

    [佛说盂兰盆经] 发表时间:2019-02-18 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,qq:1300659095。感恩

    wen
    ru
    shi
    ,
    ,
    yi
    shi
    fo
    zai
    she
    wei
    guo
    qi
    shu
    gu
    du
    yuan
    。
    。
    da
    mu
    jian
    lian
    shi
    de
    liu
    tong
    ,
    ,
    yu
    du
    fu
    mu
    ,
    ,
    bao
    ru
    bu
    zhi
    en
    ,
    ,
    ji
    yi
    dao
    yan
    guan
    shi
    shi
    jian
    。
    。
    jian
    qi
    wang
    mu
    ,
    ,
    sheng
    e
    饿
    gui
    zhong
    ,
    ,
    bu
    jian
    yin
    shi
    ,
    ,
    pi
    gu
    lian
    li
    。
    。
    mu
    lian
    bei
    ai
    ,
    ,
    ji
    yi
    bo
    cheng
    fan
    ,
    ,
    wang
    xiang
    qi
    mu
    。
    。
    mu
    de
    bo
    fan
    ,
    ,
    bian
    便
    yi
    zuo
    shou
    zhang
    bo
    ,
    ,
    you
    shou
    tuan
    shi
    ,
    ,
    shi
    wei
    ru
    kou
    ,
    ,
    hua
    cheng
    huo
    tan
    ,
    ,
    sui
    bu
    de
    shi
    。
    。
    mu
    lian
    da
    jiao
    ,
    ,
    bei
    hao
    ti
    qi
    ,
    ,
    chi
    huan
    bai
    fo
    ,
    ,
    ju
    chen
    ru
    ci
    。
    。

    fo
    yan
    :
    :
    ru
    mu
    zui
    gen
    shen
    jie
    ,
    ,
    fei
    ru
    yi
    ren
    li
    suo
    nai
    he
    。
    。
    ru
    sui
    xiao
    shun
    ,
    ,
    sheng
    dong
    tian
    di
    ,
    ,
    tian
    shen
    、
    、
    di
    qi
    、
    、
    xie
    mo
    、
    、
    wai
    dao
    dao
    shi
    、
    、
    si
    tian
    wang
    shen
    ,
    ,
    yi
    bu
    neng
    nai
    he
    。
    。
    dang
    ru
    shi
    fang
    zhong
    seng
    wei
    shen
    zhi
    li
    ,
    ,
    nai
    de
    jie
    tuo
    。
    。

    wu
    jin
    dang
    shuo
    jiu
    ji
    zhi
    fa
    ,
    ,
    ling
    yi
    qie
    nan
    ,
    ,
    jie
    li
    you
    ku
    。
    。

    fo
    gao
    mu
    lian
    :
    :
    shi
    fang
    zhong
    seng
    ,
    ,
    qi
    yue
    shi
    wu
    ri
    seng
    zi
    zi
    shi
    ,
    ,
    dang
    wei
    qi
    shi
    fu
    mu
    ,
    ,
    ji
    xian
    zai
    fu
    mu
    ,
    ,
    e
    nan
    zhong
    zhe
    ,
    ,
    ju
    fan
    bai
    wei
    wu
    guo
    ,
    ,
    ji
    guan
    pen
    qi
    ,
    ,
    xiang
    you
    ding
    zhu
    ,
    ,
    chuang
    fu
    wo
    ju
    ,
    ,
    jin
    shi
    gan
    mei
    ,
    ,
    yi
    zhu
    pen
    zhong
    ,
    ,
    gong
    yang
    shi
    fang
    da
    de
    zhong
    seng
    。
    。
    dang
    ci
    zhi
    ri
    ,
    ,
    yi
    qie
    sheng
    zhong
    ,
    ,
    huo
    zai
    shan
    jian
    chan
    ding
    ,
    ,
    huo
    de
    si
    dao
    guo
    ,
    ,
    huo
    zai
    shu
    xia
    jing
    xing
    ,
    ,
    huo
    liu
    tong
    zi
    zai
    jiao
    hua
    sheng
    wen
    yuan
    jue
    ,
    ,
    huo
    shi
    di
    pu
    sa
    da
    ren
    quan
    xian
    bi
    qiu
    ,
    ,
    zai
    zhong
    zhong
    ,
    ,
    jie
    tong
    yi
    xin
    ,
    ,
    shou
    bo
    he
    luo
    fan
    ,
    ,
    ju
    qing
    jing
    jie
    ,
    ,
    sheng
    zhong
    zhi
    dao
    ,
    ,
    qi
    de
    wang
    yang
    。
    。
    qi
    you
    gong
    yang
    ci
    deng
    zi
    zi
    seng
    zhe
    ,
    ,
    xian
    shi
    fu
    mu
    liu
    qin
    juan
    shu
    de
    chu
    san
    tu
    zhi
    ku
    ,
    ,
    ying
    shi
    jie
    tuo
    ,
    ,
    yi
    shi
    zi
    ran
    。
    。
    ruo
    fu
    mu
    xian
    zai
    zhe
    ,
    ,
    fu
    le
    bai
    nian
    ;
    ;
    ruo
    qi
    shi
    fu
    mu
    sheng
    tian
    ,
    ,
    zi
    zai
    hua
    sheng
    ,
    ,
    ru
    tian
    hua
    guang
    。
    。
    shi
    fo
    chi
    shi
    fang
    zhong
    seng
    ,
    ,
    jie
    xian
    wei
    shi
    zhu
    jia
    zhou
    yuan
    ,
    ,
    yuan
    qi
    shi
    fu
    mu
    ,
    ,
    xing
    chan
    ding
    yi
    ,
    ,
    ran
    hou
    shou
    shi
    。
    。
    chu
    shou
    shi
    shi
    ,
    ,
    xian
    an
    zai
    fo
    qian
    ,
    ,
    ta
    si
    zhong
    fo
    qian
    ,
    ,
    zhong
    seng
    zhou
    yuan
    jing
    ,
    ,
    bian
    便
    zi
    shou
    shi
    。
    。

    er
    shi
    mu
    lian
    bi
    qiu
    ji
    da
    pu
    sa
    zhong
    ,
    ,
    jie
    da
    huan
    xi
    。
    。
    mu
    lian
    be
    ti
    ,
    ,
    qi
    sheng
    shi
    ran
    chu
    mie
    。
    。
    shi
    mu
    lian
    mu
    ,
    ,
    ji
    yu
    shi
    ri
    ,
    ,
    de
    tuo
    yi
    jie
    e
    饿
    gui
    zhi
    ku
    。
    。

    er
    shi
    mu
    lian
    fu
    bai
    fo
    yan
    :
    :
    di
    zi
    suo
    sheng
    mu
    ,
    ,
    de
    meng
    san
    bao
    gong
    de
    zhi
    li
    、
    、
    zhong
    seng
    wei
    shen
    zhi
    li
    gu
    。
    。
    ruo
    wei
    lai
    shi
    ,
    ,
    yi
    qie
    fo
    di
    zi
    ,
    ,
    yi
    ying
    feng
    yu
    lan
    pen
    ,
    ,
    jiu
    du
    xian
    zai
    fu
    mu
    ,
    ,
    nai
    zhi
    qi
    shi
    fu
    mu
    ,
    ,
    ke
    wei
    er
    fou

    fo
    yan
    :
    :
    da
    shan
    !
    !
    kuai
    wen
    !
    !
    wo
    zheng
    yu
    shuo
    ,
    ,
    ru
    jin
    fu
    wen
    。
    。
    shan
    nan
    zi
    ,
    ,
    ruo
    bi
    qiu
    bi
    qiu
    ni
    、
    、
    guo
    wang
    tai
    zi
    、
    、
    da
    cheng
    zai
    xiang
    、
    、
    san
    gong
    bai
    guan
    wan
    min
    shu
    ren
    xing
    ci
    xiao
    zhe
    ,
    ,
    jie
    ying
    xian
    wei
    suo
    sheng
    xian
    zai
    fu
    mu
    、
    、
    guo
    qu
    qi
    shi
    fu
    mu
    ,
    ,
    yu
    qi
    yue
    shi
    wu
    ri
    ,
    ,
    fo
    huan
    xi
    ri
    ,
    ,
    seng
    zi
    zi
    ri
    ,
    ,
    yi
    bai
    wei
    fan
    shi
    ,
    ,
    an
    yu
    lan
    pen
    zhong
    ,
    ,
    shi
    shi
    fang
    zi
    zi
    seng
    ,
    ,
    yuan
    shi
    使
    xian
    zai
    fu
    mu
    ,
    ,
    shou
    寿
    ming
    bai
    nian
    wu
    bing
    ,
    ,
    wu
    yi
    qie
    ku
    nao
    zhi
    huan
    ,
    ,
    nai
    zhi
    qi
    shi
    fu
    mu
    ,
    ,
    li
    e
    饿
    gui
    ku
    ,
    ,
    sheng
    ren
    tian
    zhong
    ,
    ,
    fu
    le
    wu
    ji
    。
    。

    fo
    gao
    zhu
    shan
    nan
    zi
    shan
    nv
    rei
    shi
    fo
    di
    zi
    xiu
    xiao
    shun
    zhe
    ,
    ,
    ying
    nian
    nian
    zhong
    ,
    ,
    chang
    yi
    fu
    mu
    ,
    ,
    nai
    zhi
    qi
    shi
    fu
    mu
    ,
    ,
    nian
    nian
    qi
    yue
    shi
    wu
    ri
    ,
    ,
    chang
    yi
    xiao
    ci
    ,
    ,
    yi
    suo
    sheng
    fu
    mu
    ,
    ,
    wei
    zuo
    yu
    lan
    pen
    ,
    ,
    shi
    fo
    ji
    seng
    ,
    ,
    yi
    bao
    fu
    mu
    zhang
    yang
    ci
    ai
    zhi
    en
    。
    。
    ruo
    yi
    qie
    fo
    di
    zi
    ,
    ,
    ying
    dang
    feng
    chi
    shi
    fa
    。
    。

    er
    shi
    mu
    lian
    bi
    qiu
    、
    、
    si
    bei
    di
    zi
    ,
    ,
    huan
    xi
    feng
    xing
    。
    。

    精彩推荐