<dfn id='55A3p8Kb'></dfn>

    <noscript id='55A3p8Kb'></noscript>

   1. 心经

    《心经》可以指摩诃般若波罗蜜多心经,是佛经中字数最少的一部经典著作,因其字数最少、含义最深、传奇最多、影响最大,所以古往今来无数艺术家都倾注极大精力和虔诚之心,把《心经》创作成为异彩纷呈的艺术品。自由自在的菩萨用般若智慧言传身教众生,依靠自心的心灵智慧,从烦恼生死的这一边到..[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 心经 >

    心经注音版

    [心经] 发表时间:2019-02-19 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    guān

    zài


    ,
    ,
    xíng
    shēn    luó

    duō
    shí
    ,
    ,

    zhào
    jiàn

    yùn
    jiē
    kōng
    ,
    ,


    qiē

    è
    。
    。

    shè


    ,
    ,    kōng
    ,
    ,
    kōng    ,
    ,    shì
    kōng
    ,
    ,
    kōng

    shì

    。
    。

    shòu
    xiǎng
    xíng
    shí
    ,
    ,    shì
    。
    。

    shè


    ,
    ,
    shì
    zhū

    kōng
    xiāng
    ,
    ,


    shēng

    miè
    ,
    ,

    gòu

    jìng
    ,
    ,


    zēng

    jiǎn
    ,
    ,
    shì

    kōng
    zhōng


    ,
    ,


    shòu
    xiǎng
    xíng
    shí
    ,
    ,

    yǎn
    ěr

    shé
    shēn

    ,
    ,    shēng
    xiāng
    wèi
    chù

    ,
    ,

    yǎn
    jiè
    ,
    ,

    nǎi
    zhì


    shí
    jiè
    ,
    ,


    míng
    ,
    ,
    míng
    jìn
    ,
    ,
    nǎi
    zhì

    lǎo

    ,
    ,    lǎo

    jìn
    。
    。    miè
    dào
    ,
    ,


    zhì    ,
    ,


    suǒ


    。
    。
    duǒ
    ,
    ,
    luó

    duō

    ,
    ,
    xīn

    guà
    ài
    。
    。


    guà
    ài

    ,
    ,

    yǒu
    kǒng

    ,
    ,

    yuǎn

    diān
    dǎo
    mèng
    xiǎng
    ,
    ,
    jiū
    jìng
    niè
    pán
    。
    。

    sān
    shì
    zhū

    ,
    ,
    luó

    duō

    ,
    ,


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    。
    。


    zhī    luó

    duō
    ,
    ,

    shì

    shén
    zhòu
    ,
    ,
    shì

    míng
    zhòu
    ,
    ,

    shì

    shàng
    zhòu
    ,
    ,
    shì

    děng
    děng
    zhòu
    ,
    ,

    néng
    chú

    qiē

    ,
    ,
    zhēn
    shí


    。
    。


    shuō    luó

    duō
    zhòu
    。
    。


    shuō
    zhòu
    yuē
    :
    :

    jiē

    jiē

    。
    。

    luó
    jiē

    。
    。

    luó
    sēng
    jiē

    。
    。

    。
    。

    精彩推荐