心经

《心经》可以指摩诃般若波罗蜜多心经,是佛经中字数最少的一部经典著作,因其字数最少、含义最深、传奇最多、影响最大,所以古往今来无数艺术家都倾注极大精力和虔诚之心,把《心经》创作成为异彩纷呈的艺术品。自由自在的菩萨用般若智慧言传身教众生,依靠自心的心灵智慧,从烦恼生死的这一边到..[详情]

当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 心经 >

心经注音版

[心经] 发表时间:2019-08-24 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

(如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

guān

zài


,
,
xíng
shēnluó

duō
shí
,
,

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōng
,
,


qiē

è
。
。

shè


,
,kōng
,
,
kōng,
,shì
kōng
,
,
kōng

shì

。
。

shòu
xiǎng
xíng
shí
,
,shì
。
。

shè


,
,
shì
zhū

kōng
xiāng
,
,


shēng

miè
,
,

gòu

jìng
,
,


zēng

jiǎn
,
,
shì

kōng
zhōng


,
,


shòu
xiǎng
xíng
shí
,
,

yǎn
ěr

shé
shēn

,
,shēng
xiāng
wèi
chù

,
,

yǎn
jiè
,
,

nǎi
zhì


shí
jiè
,
,


míng
,
,
míng
jìn
,
,
nǎi
zhì

lǎo

,
,lǎo

jìn
。
。miè
dào
,
,


zhì,
,


suǒ


。
。
duǒ
,
,
luó

duō

,
,
xīn

guà
ài
。
。


guà
ài

,
,

yǒu
kǒng

,
,

yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng
,
,
jiū
jìng
niè
pán
。
。

sān
shì
zhū

,
,
luó

duō

,
,


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。
。


zhīluó

duō
,
,

shì

shén
zhòu
,
,
shì

míng
zhòu
,
,

shì

shàng
zhòu
,
,
shì

děng
děng
zhòu
,
,

néng
chú

qiē

,
,
zhēn
shí


。
。


shuōluó

duō
zhòu
。
。


shuō
zhòu
yuē
:
:

jiē

jiē

。
。

luó
jiē

。
。

luó
sēng
jiē

。
。

。
。

精彩推荐