<dfn id='3fdQlaUP'></dfn>

    <noscript id='3fdQlaUP'></noscript>

   1. 当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 佛经文章 >

    吉祥经注音

    [佛经文章] 发表时间:2019-02-21 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,qq:1300659095。感恩


    shì

    wén
    ,
    ,

    shí

    zhù
    shě
    wéi

    tuó
    yuán
    ,
    ,    jīng
    shè
    ,
    ,
    shí

    shēn

    ,
    ,
    yǒu

    tiān
    shén
    ,
    ,
    shū
    shèng
    guāng
    míng
    ,
    ,
    biàn
    zhào
    yuán
    zhōng
    ,
    ,
    lái
    zhì

    suǒ
    ,
    ,
    gōng
    jìng

    bài
    ,
    ,
    zhàn


    páng
    ,
    ,


    bái

    yán
    :
    :
    zhòng
    tiān
    shén

    rén
    ,
    ,

    wàng    ,
    ,


    qiú
    xìng

    ,
    ,
    qǐng
    qiú
    zuì

    xiáng
    。
    。

    shì
    zūn

    shì

    yán
    :
    :


    jìn

    chī
    rén
    ,
    ,
    yìng

    zhì
    zhě
    jiāo
    ,
    ,

    zūn
    jìng
    yǒu

    zhě
    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。


    zhù
    shì

    chù
    ,
    ,
    wǎng

    yǒu

    xíng
    ,
    ,

    zhì
    shēn

    zhèng
    dào
    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。

    duō
    wén
    gōng

    jīng
    ,
    ,
    yán
    chí
    zhū
    jìn
    jiè
    ,
    ,

    yán
    tán
    yuè
    rén
    xīn
    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。

    fèng
    yǎng


    qīn
    ,
    ,
    ài
    ,
    ,

    cóng

    yào

    hài
    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。


    shī
    hǎo
    pǐn

    ,
    ,
    bāng
    zhù
    zhòng
    qīn
    juàn
    ,
    ,

    xíng
    wéi

    xiá

    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。

    xié
    xíng

    jìn
    zhǐ
    ,
    ,    yǐn
    jiǔ
    ,
    ,

    měi

    jiān


    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。

    gōng
    jìng

    qiān
    ràng
    ,
    ,
    zhī

    bìng
    gǎn
    ēn
    ,
    ,


    shí
    wén
    jiào

    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。

    rěn
    nài

    shùn
    cóng
    ,
    ,

    jiàn
    zhòng
    shā
    mén
    ,
    ,

    shì
    shí
    lùn
    xìn
    yǎng
    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。


    zhì
    jìng
    shēng
    huó
    ,
    ,
    lǐng


    zhèng
    dào
    ,
    ,

    shí
    zhèng
    niè
    pán

    ,
    ,
    shì

    zuì

    xiáng
    。
    。


    fēng

    dòng
    xīn
    ,
    ,

    yōu


    rǎn
    ,
    ,

    níng
    jìng

    fán
    nǎo
    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。    xíng
    chí
    zhě
    ,
    ,

    wǎng
    ér

    shèng
    ,
    ,


    qiè
    chù


    ,
    ,
    shì
    wéi
    zuì

    xiáng
    。
    。

    精彩推荐