<dfn id='fiDgOxoM'></dfn>

    <noscript id='fiDgOxoM'></noscript>

   1. 维摩诘经

    《维摩诘经》简称《维摩经》,全名是《维摩诘所说经》,亦名《不可思议解脱经》。维摩罗诘是梵语Vimalakirti之音译,维摩罗意即“净名”、“无垢”,诘即为“称”,故《维摩诘经》又名《净名经》或《说无垢称经》。摩罗诘又译为维摩罗诘、毗摩罗诘,略称维摩或维摩诘。意译为净名...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 维摩诘经 >

    维摩诘经注音

    [维摩诘经] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩


    shàng
    shèn
    shēn
    wēi
    miào

    ,
    ,
    bǎi
    qiān
    wàn
    jié
    nàn
    zāo

    ,
    ,


    jīn
    jiàn
    wén

    shòu
    chí
    ,
    ,
    yuàn
    jiě

    lái
    zhēn
    shí

    。
    。    běn
    shī
    shì
    jiā
    móu    (三称)

    wéi

    jié
    suǒ
    shuō
    jīng

    jiě
    tuō

    mén

    yáo
    qín
    sān
    zàng

    shī
    jiū

    luó
    shí


    guó
    pǐn    shì

    wén
    :
    :


    shí
    ,
    ,

    zài    ān
    luó
    shù
    yuán
    ,
    ,    qiū
    zhòng

    qiān
    rén

    。
    。


    sān
    wàn
    èr
    qiān
    ,
    ,
    zhòng
    suǒ
    zhī
    shí
    ,
    ,

    zhì
    běn
    xíng
    jiē

    chéng
    jiù
    ,
    ,
    zhū

    wēi
    shén
    zhī
    suǒ
    jiàn

    ;
    ;
    wéi


    chéng
    ,
    ,
    shòu
    chí
    zhèng

    ;
    ;
    néng
    shī

    hǒu
    ,
    ,
    míng
    wén
    shí
    fāng
    ;
    ;
    zhòng
    rén

    qǐng
    ,
    ,
    yǒu
    ér
    ān
    zhī
    ;
    ;
    shào
    lóng
    sān
    bǎo
    ,
    ,
    néng
    shǐ
    使

    jué
    ;
    ;
    xiáng


    yuàn
    ,
    ,
    zhì
    zhū
    wài
    dào
    ;
    ;


    qīng
    jìng
    ,
    ,
    yǒng

    gài
    chán
    ;
    ;
    xīn
    cháng
    ān
    zhù

    ài
    jiě
    tuō
    ,
    ,
    niàn
    dìng
    zǒng
    chí
    ,
    ,
    biàn
    cái

    duàn
    ;
    ;

    shī
    、
    、
    chí
    jiè
    、
    、
    rěn

    、
    、
    jīng
    jìn
    、
    、
    chán
    dìng
    、
    、
    zhì
    huì
    ,
    ,

    fāng
    biàn
    便

    ,
    ,
    ;
    ;
    dài

    suǒ

    ,
    ,    rěn
    ,
    ,

    néng
    suí
    shùn
    zhuǎn

    tuì
    退
    lún
    ;
    ;
    shàn
    jiě

    xiāng
    ,
    ,
    zhī
    zhòng
    shēng
    gēn
    ,
    ,
    gài
    zhū

    zhòng


    suǒ
    wèi
    ;
    ;
    gōng

    zhì
    huì

    xiū

    xīn
    ;
    ;
    xiāng
    hǎo
    yán
    shēn

    xiàng


    ,
    ,
    shě
    zhū
    shì
    jiān
    suǒ
    yǒu
    shì
    hǎo
    ;
    ;
    míng
    chēng
    gāo
    yuǎn
    ,
    ,
    ;
    ;
    shēn
    xìn
    jiān

    ,
    ,
    yóu
    ruò
    jīn
    gāng
    ;
    ;

    bǎo

    zhào
    ér

    gān

    ,
    ,

    zhòng
    yán
    yīn
    wēi
    miào


    ;
    ;
    shēn

    yuán

    ,
    ,
    duàn
    zhū
    xié
    jiàn
    、
    、
    yǒu

    èr
    biān
    ,
    ,
    ;
    ;
    yǎn


    wèi
    yóu
    shī

    hǒu
    ,
    ,

    suǒ
    jiǎng
    shuō
    nǎi

    léi
    zhèn
    ;
    ;

    yǒu
    liàng
    ,
    ,

    guò
    liàng
    ,
    ,

    zhòng

    bǎo

    hǎi
    dǎo
    shī
    ;
    ;
    liǎo

    zhū

    shēn
    miào
    zhī

    ,
    ,
    shàn
    zhī
    zhòng
    shēng
    wǎng
    lái
    suǒ


    xīn
    suǒ
    xíng
    ;
    ;
    jìn

    děng
    děng


    zài
    huì
    、
    、
    shí

    、
    、

    wèi
    、
    、
    shí


    gòng
    ;
    ;
    guān


    qiè
    zhū
    è

    mén
    ,
    ,
    ér
    shēng

    dào

    xiàn

    shēn
    ;
    ;
    wéi


    wáng
    ,
    ,
    shàn
    liáo
    zhòng
    bìng
    ,
    ,
    yīng
    bìng

    yào
    ,
    ,
    lìng


    xíng
    ;
    ;

    liàng
    gōng

    jiē
    chéng
    jiù
    ,
    ,

    liàng


    jiē
    yán
    jìng
    ;
    ;

    jiàn
    wén
    zhě


    méng

    ,
    ,
    zhū
    yǒu
    suǒ
    zuò


    táng
    juān
    。
    。

    shì

    qiè
    gōng

    jiē    。
    。

    míng
    yuē
    :
    :
    děng
    guān


    、
    、

    děng
    guān


    、
    、
    děng

    děng
    guān


    、
    、
    dìng

    zài
    wáng


    、
    、


    zài
    wáng


    、
    、

    xiàng


    、
    、
    guāng
    xiàng


    、
    、
    guāng
    yán


    、
    、

    yán


    、
    、
    bǎo    、
    、
    biàn    、
    、
    bǎo
    shǒu


    、
    、
    bǎo
    yìn
    shǒu


    、
    、
    cháng

    shǒu


    、
    、
    cháng
    xià
    shǒu


    、
    、
    cháng
    cǎn


    、
    、

    gēn


    、
    、

    wáng


    、
    、
    biàn
    yīn


    、
    、

    kōng
    zàng


    、
    、
    zhí
    bǎo    、
    、
    bǎo
    yǒng


    、
    、
    bǎo
    jiàn


    、
    、

    wǎng


    、
    、
    míng
    wǎng


    、
    、

    yuán
    guān


    、
    、
    huì    、
    、
    bǎo
    shèng


    、
    、
    tiān
    wáng


    、
    、
    huài    、
    、
    diàn    、
    、

    zài
    wáng


    、
    、
    gōng

    xiàng
    yán


    、
    、
    shī

    hǒu


    、
    、
    léi
    yīn


    、
    、
    shān
    xiàng

    yīn


    、
    、
    xiāng
    xiàng


    、
    、
    bái
    xiāng
    xiàng


    、
    、
    cháng
    jīng
    jìn


    、
    、

    xiū    、
    、
    miào
    shēng


    、
    、
    huá
    yán


    、
    、
    guān
    shì
    yīn


    、
    、


    shì


    、
    、
    fàn
    wǎng


    、
    、
    bǎo
    zhàng


    、
    、

    shèng


    、
    、
    yán    、
    、
    jīn    、
    、
    zhū    、
    、
    、
    、
    wén
    shū
    shī


    wáng    ,
    ,

    shì
    děng
    sān
    wàn
    èr
    qiān
    rén
    。
    。

    yǒu
    wàn
    fàn
    tiān
    wáng
    shī

    děng
    ,
    ,
    cóng


    tiān
    xià
    ,
    ,
    lái


    suǒ
    ér
    tīng

    。
    。

    yǒu
    wàn
    èr
    qiān
    tiān

    ,
    ,

    cóng


    tiān
    xià
    ,
    ,
    lái
    zài
    huì
    zuò
    。
    。
    bìng


    wēi

    zhū
    tiān
    、
    、
    lóng
    、
    、
    shén
    、
    、

    chā
    、
    、
    qián


    、
    、
    ā
    xiū
    luó
    、
    、
    jiā
    lóu
    luó
    、
    、
    jǐn

    luó
    、
    、

    hóu
    luó
    qié
    děng
    ,
    ,

    lái
    huì
    zuò
    。
    。
    zhū

    qiū
    、
    、

    qiū

    、
    、
    yōu


    、
    、
    yōu


    ,
    ,

    lái
    huì
    zuò
    。
    。


    shí
    ,
    ,    liàng
    bǎi
    qiān
    zhī
    zhòng
    ,
    ,
    gōng
    jìng
    wéi
    rào
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    shān
    wáng
    xiǎn


    hǎi
    ,
    ,
    ān
    chù
    zhòng
    bǎo
    shī

    zhī
    zuò
    ,
    ,    qiè
    zhū
    lái

    zhòng
    。
    。

    ěr
    shí
    ,
    ,    chéng
    yǒu
    zhǎng
    zhě

    ,
    ,
    míng
    yuē
    bǎo

    ,
    ,


    bǎi
    zhǎng
    zhě

    ,
    ,

    chí

    bǎo
    gài
    ,
    ,
    lái


    suǒ
    ,
    ,
    tóu
    miàn


    ,
    ,    gài
    gòng
    gōng
    yàng

    。
    。

    zhī
    wēi
    shén
    ,
    ,
    lìng
    zhū
    bǎo
    gài

    chéng

    gài
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    ér

    shì
    jiè
    guǎng
    广
    cháng
    zhī
    xiàng


    zhōng
    xiàn
    。
    。
    yòu

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    zhū


    shān
    、
    、
    xuě
    shān
    、
    、

    zhēn
    lín
    tuó
    shān
    、
    、    zhēn
    lín
    tuó
    shān
    、
    、
    xiāng
    shān
    、
    、
    bǎo
    shān
    、
    、
    jīn
    shān
    、
    、
    hēi
    shān
    、
    、
    tiě
    wéi
    shān
    、
    、

    tiě
    wéi
    shān
    ,
    ,

    hǎi
    jiāng

    、
    、
    chuān
    liú
    quán
    yuán
    ,
    ,


    yuè
    xīng
    chén
    、
    、
    tiān
    gōng
    、
    、
    lóng
    gōng
    、
    、
    zūn
    shén
    gōng
    ,
    ,

    xiàn

    bǎo
    gài
    zhōng
    。
    。
    yòu
    shí
    fāng
    zhū

    ,
    ,
    zhū

    shuō

    ,
    ,

    xiàn

    bǎo
    gài
    zhōng
    。
    。

    ěr
    shí
    ,
    ,

    qiè

    zhòng


    shén

    ,
    ,
    tàn
    wèi
    céng
    yǒu
    ,
    ,

    zhǎng


    ,
    ,
    zhān
    yǎng
    zūn
    yán
    ,
    ,


    zàn
    shě
    。
    。

    shì
    zhǎng
    zhě

    bǎo

    ,
    ,    qián
    ,
    ,


    sòng
    yuē
    :
    :
    "
    "

    jìng
    xiū
    guǎng
    广

    qīng
    lián
    ,
    ,
    xīn
    jìng


    zhū
    chán
    dìng
    ,
    ,
    jiǔ

    jìng

    chēng

    liàng
    ,
    ,
    dǎo
    zhòng
    shǒu
    。
    。

    jiàn

    shèng

    shén
    biàn
    ,
    ,

    xiàn
    shí
    fāng

    liàng

    ,
    ,

    zhōng
    zhū

    yǎn
    shuō

    ,
    ,

    shì

    qiè

    jiàn
    wén
    。
    。

    wáng


    chāo
    qún
    shēng
    ,
    ,
    cháng


    cái
    shī

    qiè
    ,
    ,
    néng
    shàn
    fēn
    bié
    zhū

    xiāng
    ,
    ,
    ér

    dòng
    ,
    ,


    zhū    zài
    ,
    ,
    shì


    shǒu


    wáng
    。
    。
    shuō


    yǒu    ,
    ,

    yīn
    yuán

    zhū

    shēng
    ,
    ,    zào

    shòu
    zhě
    ,
    ,
    shàn
    è
    zhī    wáng
    。
    。

    精彩推荐