<dfn id='8WTpJBM7'></dfn>

    <noscript id='8WTpJBM7'></noscript>

   1. 四十二章经

    《佛说四十二章经》,简称《四十二章经》,佛教著作,据说是东汉迦叶摩腾、竺法兰汉译,一般认为是古代中国译出的第一部佛教经典。内容是把佛所说的某一段话称为一章,共选了四十二段话所编集而成。收在《大正藏》第十七册。...[详情]

    佛说四十二章经注音

    [佛说四十二章经] 发表时间:2019-02-19 作者:竺法兰 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

    (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    经序

    shì
    zūn
    chéng
    dào

    。
    。
    zuò
    shì

    wéi
    。
    。    jìng
    。
    。
    shì
    zuì
    wéi
    shèng
    。
    。
    zhù

    chán
    dìng
    。
    。
    xiáng
    zhū

    dào
    。
    。


    鹿

    yuàn
    zhōng
    。
    。
    zhuǎn    lún
    。
    。

    qiáo
    chén

    děng

    rén
    。
    。
    ér
    zhèng
    dào
    guǒ
    。
    。

    yǒu

    qīu
    suǒ
    shuō
    zhū

    。
    。
    qiú

    jìn
    zhǐ
    。
    。
    shì
    zūn
    jiào
    chì
    。
    。


    kāi

    。
    。

    zhǎng
    jìng
    nuò
    。
    。
    ér
    shùn
    zūn
    chì
    。
    。

    第一章 出家证果


    yán
    。
    。

    qīn
    chū
    jiā
    。
    。
    shí
    xīn

    běn
    。
    。
    jiě

    wéi

    。
    。
    míng
    yuē
    shā
    mén
    。
    。
    cháng
    xíng
    èr
    bǎi

    shí
    jiè
    。
    。
    jìn
    zhǐ
    qīng
    jìng
    。
    。
    wéi

    zhēn
    dào
    xíng
    。
    。
    chéng
    ā
    luó
    hàn
    。
    。
    ā
    luó
    hàn
    zhě
    。
    。
    néng
    fēi
    xíng
    biàn
    huà
    。
    。
    kuàng
    jié
    shòu
    寿
    mìng
    。
    。
    zhù
    dòng
    tiān

    。
    。

    wéi
    ā
    nuó
    hán
    。
    。
    ā
    nuó
    hán
    zhě
    。
    。
    shòu
    寿
    zhōng
    líng
    shén
    shàng
    shí
    jiǔ
    tiān
    。
    。
    zhèng
    ā
    luó
    hàn
    。
    。

    wéi

    tuó
    hán
    。
    。

    tuó
    hán
    zhě
    。
    。

    shàng

    huán
    。
    。


    ā
    luó
    hàn
    。
    。

    wéi

    tuó
    huán
    。
    。

    tuó
    huán
    zhě
    。
    。    shēng
    。
    。
    biàn
    便
    zhèng
    ā
    luó
    hàn
    。
    。
    ài

    duàn
    zhě
    。
    。


    zhī
    duàn
    。
    。


    yòng
    zhī
    。
    。

    第二章 断欲绝朕


    yán
    。
    。
    chū
    jiā
    shā
    mén
    zhě
    。
    。
    duàn


    ài
    。
    。
    shí

    xīn
    yuán
    。
    。


    shēn

    。
    。


    wéi

    。
    。
    nèi

    suǒ

    。
    。
    wái

    suǒ
    qiú
    。
    。
    xīn


    dào
    。
    。


    jié

    。
    。

    niàn

    zuò
    。
    。
    fēi
    xīu
    fēi
    zhèng
    。
    。


    zhū
    wèi
    。
    。
    ér

    chóng
    zuì
    。
    。
    míng
    zhī
    wéi
    dào
    。
    。

    第三章 割爱去贪


    yán
    。
    。

    chú


    ér
    wéi
    shā
    mén
    。
    。
    shòu
    dào

    zhě
    。
    。

    shì

    cái
    。
    。

    qiú


    。
    。

    zhōng

    shí
    。
    。
    shù
    xià


    宿
    。
    。
    shèn

    zài

    。
    。
    shǐ
    使
    rén


    zhě
    。
    。
    ài    。
    。

    第四章 善恶并明


    yán
    。
    。
    zhòng
    shēng

    shí
    shì
    wéi
    shàn
    。
    。


    shí
    shì
    wéi
    è
    。
    。

    děng
    wéi
    shí
    。
    。
    shēn
    sān
    。
    。
    kǒu

    四。

    sān
    。
    。
    shēn
    sān
    zhě
    。
    。
    shā
    。
    。
    dào
    。
    。
    yín
    。
    。
    kǒu

    zhě
    。
    。
    liǎng
    shé
    。
    。
    è
    kǒu
    。
    。
    wàng
    yán
    。
    。


    。
    。

    sān
    zhě
    。
    。

    。
    。
    huì
    。
    。
    chī
    。
    。

    shì
    shí
    shì
    。
    。

    shùn
    shèng
    dào
    。
    。
    míng
    shí
    è
    xíng
    。
    。
    shì
    è
    ruò
    zhǐ
    。
    。
    míng
    shí
    shàn
    xíng
    ěr
    。
    。

    第五章 转重令轻


    yán
    。
    。
    rén
    yǒu
    zhòng
    guò
    。
    。
    ér


    huǐ
    。
    。
    dùn


    xīn
    。
    。
    zuì
    lái

    shēn
    。
    。

    shuǐ
    guī
    hǎi
    。
    。
    jiàn
    chéng
    shēn
    guǎng
    广
    。
    。
    ruò
    rén
    yǒu
    guò
    。
    。

    jiě
    zhī
    fēi
    。
    。
    gǎi
    è
    xíng
    shàn
    。
    。
    zuì

    xiāo
    miè
    。
    。

    bìng

    hàn
    。
    。
    jiàn
    yǒu
    quán
    sǔn
    ěr
    。
    。

    第六章 忍恶无瞋


    yán
    。
    。
    è
    rén
    wén
    shàn
    。
    。

    lái
    rǎo
    luàn
    zhě
    。
    。


    jìn

    。
    。
    dāng

    chēn

    。
    。

    lái
    è
    zhě
    ér


    zhī
    。
    。

    第七章 恶还本身


    yán
    。
    。
    yǒu
    rén
    wén

    shǒu
    dào
    。
    。
    xíng

    rén

    。
    。

    zhì


    。
    。    duì
    。
    。

    zhǐ
    。
    。
    wèn
    yuē
    。
    。    cóng
    rén
    。
    。

    rén


    。
    。

    guī

    hu
    。
    。
    duì
    yuē
    。
    。
    guī

    。
    。

    yán
    。
    。
    jīn    。
    。

    jīn


    。
    。


    chí
    huò
    guī

    shēn

    。
    。
    yóu
    xiǎng
    yìng
    shēng
    。
    。
    yǐng
    zhī
    suí
    xíng
    。
    。
    zhōng

    miǎn

    。
    。
    shèn

    wéi
    è
    。
    。

    第八章 尘唾自污


    yán
    。
    。
    è
    rén
    hài
    xián
    zhě
    。
    。
    yóu
    yǎng
    tiān
    ér
    tuò
    。
    。
    tuò

    zhì
    tiān
    。
    。
    hái
    cóng

    duò
    。
    。

    fēng
    yáng
    chén
    。
    。
    chén

    zhì

    。
    。
    hái
    bèn

    shēn
    。
    。
    xián


    huǐ
    。
    。
    huò

    miè

    。
    。

    第九章 返本会道


    yán
    。
    。

    wén
    ài
    dào
    。
    。
    dào

    nán
    huì
    。
    。
    shǒu
    zhì
    fèng
    dào
    。
    。

    dào
    shèn

    。
    。

    第十章 喜施获福


    yán
    。
    。

    rén
    shī
    dào
    。
    。
    zhù
    zhī
    huān

    。
    。


    shèn

    。
    。
    shā
    mén
    wèn
    yuē
    。
    。


    jìn
    hu
    。
    。

    yán
    。
    。
    zhī
    huǒ
    。
    。
    shù
    qiān
    bǎi
    rén
    。
    。    lái
    fēn

    。
    。
    shú
    shí
    chú
    míng
    。
    。
    。
    。    zhī
    。
    。

    精彩推荐