<dfn id='qANLPnTm'></dfn>

    <noscript id='qANLPnTm'></noscript>

   1. 十善业道经

    《十善业道经》中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 十善业道经 >

    十善业道经注音

    [十善业道经] 发表时间:2019-02-21 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩


    shì

    wén
    :
    :

    shí
    ,
    ,

    zài
    suō
    jié
    luó
    lóng
    gōng
    ,
    ,


    qiān


    qiū
    zhòng
    ,
    ,
    sān
    wàn
    èr
    qiān


    。
    。
    ěr
    shí
    shì
    zūn
    gào
    lóng
    wáng
    yán
    :
    :

    qiè
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    xīn
    xiǎng


    ,
    ,
    zào    ,
    ,
    yóu
    shì

    yǒu
    zhū

    lún
    zhuǎn
    。
    。
    lóng
    wáng
    ,
    ,

    jiàn

    huì


    hǎi
    zhōng
    ,
    ,
    xíng

    zhǒng
    lèi

    bié    shì

    qiè
    ,
    ,


    yóu
    xīn
    zào
    shàn

    shàn
    shēn

    、
    、


    、
    、


    suǒ
    zhì
    。
    。
    ér
    xīn
    jiàn

    ,
    ,
    dàn
    shì

    wàng
    zhū    ,
    ,

    jìng

    zhǔ    suǒ
    。
    。
    suī

    suí

    suǒ
    xiàn

    tóng
    ,
    ,
    ér
    shí

    zhōng

    yǒu
    zuò
    zhě
    ,
    ,


    qiè

    jiē    ,
    ,

    xìng

    huàn
    。
    。
    zhì
    zhě
    zhī

    ,
    ,
    yīng
    xiū
    shàn

    ,
    ,

    shì
    suǒ
    shēng
    yùn
    、
    、
    chù
    、
    、
    jiè
    děng
    ,
    ,
    jiē

    duān
    zhèng
    ,
    ,
    jiàn
    zhě

    yàn
    。
    。

    lóng
    wáng
    ,
    ,

    guān

    shēn
    ,
    ,
    cóng
    bǎi
    qiān

    亿


    suǒ
    shēng
    ,
    ,
    zhū
    xiàng
    zhuāng
    yán
    ,
    ,
    guāng
    míng
    xiǎn
    yào
    ,
    ,

    zhū

    zhòng
    ,
    ,
    shè

    liàng

    亿

    zài
    fàn
    wáng
    ,
    ,    xiàn
    。
    。

    yǒu
    zhān
    yǎng

    lái
    shēn
    zhě
    ,
    ,    xuàn
    。
    。

    yòu
    guān

    zhū    ,
    ,
    miào

    yán
    jìng
    ,
    ,

    qiè
    jiē
    yóu
    xiū

    shàn    ér
    shēng
    。
    。
    yòu
    zhū
    tiān
    lóng


    zhòng
    děng
    ,
    ,

    wēi
    shì
    zhě
    ,
    ,

    yīn
    shàn    suǒ
    shēng
    。
    。
    jīn

    hǎi
    zhōng
    suǒ
    yǒu
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    xíng    ,
    ,
    huò

    huò
    xiǎo
    ,
    ,
    jiē
    yóu

    xīn
    zhǒng
    zhǒng
    xiǎng
    niàn
    ,
    ,
    zuò
    shēn
    、
    、

    、
    、

    zhū

    shàn

    ,
    ,
    shì

    suí    shòu
    bào
    。
    。

    jīn
    dāng
    yīng

    shì
    xiū
    xué
    ,
    ,

    lìng
    zhòng
    shēng
    liǎo

    yīn
    guǒ
    ,
    ,
    xiū

    shàn

    。
    。

    dāng


    zhèng
    jiàn

    dòng
    ,
    ,


    duò
    zài
    duàn
    cháng
    jiàn
    zhōng
    。
    。

    zhū

    tián
    ,
    ,
    huān

    jìng
    yàng
    。
    。
    shì


    děng


    rén
    tiān
    zūn
    jìng
    gòng
    yàng
    。
    。

    lóng
    wáng
    ,
    ,
    dāng
    zhī


    yǒu


    ,
    ,
    néng
    duàn

    qiè
    zhū
    è
    dào

    。
    。

    děng
    wéi

    wèi

    zhòu

    cháng
    niàn

    wéi
    guān
    chá
    shàn

    ,
    ,
    lìng
    zhū
    shàn

    niàn
    niàn
    zēng
    zhǎng
    ,
    ,

    róng
    háo
    fēn

    shàn
    jiàn

    。
    。
    shì

    néng
    lìng
    zhū
    è
    yǒng
    duàn
    ,
    ,
    shàn

    yuán
    mǎn
    ,
    ,
    cháng

    qīn
    jìn
    zhū

    shèng
    zhòng
    。
    。
    yán
    shàn

    zhě
    :
    :
    wèi
    rén
    tiān
    shēn
    、
    、
    shēng
    wén


    、
    、

    jué


    、
    、

    shàng


    ,
    ,
    jiē
    wéi
    gēn
    běn
    ér

    chéng
    jiù
    ,
    ,

    míng
    shàn

    。
    。    shì
    shí
    shàn

    dào
    。
    。

    děng
    wéi
    shí
    wèi
    néng
    yǒng

    shā
    shēng
    、
    、
    tōu
    dào
    、
    、
    xié
    xíng
    、
    、
    wàng

    、
    、
    liǎng
    shé
    、
    、
    è
    kǒu
    、
    、


    、
    、
    tān

    、
    、
    chēn
    huì
    、
    、
    xié
    jiàn
    。
    。
    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    shā
    shēng
    ,
    ,


    chéng
    jiù
    shí

    nǎo

    。
    。

    děng
    wéi
    shí

    、
    、

    zhū
    zhòng
    shēng

    shī

    wèi
    èr
    、
    、
    cháng

    zhòng
    shēng    xīn
    sān
    、
    、
    yǒng
    duàn

    qiè
    chēn
    huì    、
    、
    shēn
    cháng

    bìng

    、
    、
    shòu
    寿
    mìng
    cháng
    yuǎn
    liù
    、
    、
    héng
    wéi
    fēi
    rén
    zhī
    suǒ
    shǒu


    、
    、
    cháng

    è
    mèng
    qǐn
    jiào
    kuài


    、
    、
    miè
    chú
    yuàn
    jié
    zhòng
    yuàn

    jiě
    jiǔ
    、
    、

    è
    dào

    shí
    、
    、
    mìng
    zhōng
    shēng
    tiān
    。
    。
    shì
    wéi
    shí
    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,


    suí
    xīn

    zài
    shòu
    寿
    mìng
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    tōu
    dào
    ,
    ,


    shí
    zhǒng

    bǎo
    xìn

    。
    。

    děng
    wéi
    shí

    、
    、

    cái
    yíng

    ,
    ,
    wáng
    zéi
    shuǐ
    huǒ

    fēi
    ài


    néng
    sàn
    miè
    èr
    、
    、
    duō
    rén
    ài
    niàn
    sān
    、
    、
    rén
    、
    、
    shí
    fāng
    zàn
    měi

    、
    、

    yōu
    sǔn
    hài
    liù
    、
    、
    shàn
    míng
    liú


    、
    、
    chǔ
    zhòng

    wèi

    、
    、
    cái
    mìng


    ān

    ,
    ,
    biàn
    cái    quē
    jiǔ
    、
    、
    cháng
    huái
    怀
    shī

    shí
    、
    、
    mìng
    zhōng
    shēng
    tiān
    。
    。
    shì
    wéi
    shí
    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,

    zhèng
    qīng
    jìng    zhì
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    xié
    xíng
    ,
    ,    zhòng
    zhì
    suǒ
    zàn

    。
    。

    děng
    wéi


    、
    、
    zhū
    gēn
    tiáo
    shùn
    èr
    、
    、
    yǒng

    xuān
    diào
    sān
    、
    、
    shì
    suǒ
    chēng
    tàn

    、
    、


    néng
    qīn
    。
    。
    shì
    wéi

    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,


    zhàng

    yǐn

    zàng
    xiàng
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    wàng

    ,
    ,    zhǒng
    tiān
    suǒ
    zàn

    。
    。

    děng
    wéi


    、
    、
    kǒu
    cháng
    qīng
    jìng
    ,
    ,
    yōu

    huā
    xiāng
    èr
    、
    、
    wéi
    zhū
    shì
    jiān
    zhī
    suǒ
    xìn

    sān
    、
    、

    yán
    chéng
    zhèng
    ,
    ,
    rén
    tiān
    jìng
    ài

    、
    、
    cháng

    ài

    ān
    wèi
    zhòng
    shēng

    、
    、

    shèng


    ,
    ,
    sān

    qīng
    jìng
    liù
    、
    、
    yán


    shī
    ,
    ,
    xīn
    cháng
    huān


    、
    、

    yán
    zūn
    zhòng
    ,
    ,
    rén
    tiān
    fèng
    xíng

    、
    、
    zhì
    huì
    shū
    shèng
    ,
    ,

    néng
    zhì

    。
    。
    shì
    wéi

    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,    lái
    zhēn
    shí

    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    liǎng
    shé
    ,
    ,    zhǒng


    huài

    。
    。

    děng
    wéi


    、
    、


    huài
    shēn
    ,
    ,

    néng
    hài

    èr
    、
    、


    huài
    juàn
    shǔ
    ,
    ,

    néng


    sān
    、
    、


    huài
    xìn
    ,
    ,
    shùn
    běn    、
    、


    huài

    xíng
    ,
    ,
    suǒ
    xiū
    jiān    、
    、


    huài
    shàn
    zhī
    shí
    ,
    ,

    kuáng
    huò

    。
    。
    shì
    wéi

    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,

    zhèng
    juàn
    shǔ
    ,
    ,
    zhū

    wài
    dào

    néng

    huài
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    è
    kǒu
    ,
    ,


    chéng
    jiù

    zhǒng
    jìng

    。
    。

    děng
    wéi


    、
    、
    yán

    guāi

    èr
    、
    、
    yán
    jiē


    sān
    、
    、
    yán
    、
    、
    yán

    měi
    miào

    、
    、
    yán

    chéng
    lǐng
    liù
    、
    、
    yán

    xìn
    yòng

    、
    、
    yán
    、
    、
    yán
    jìn
    ài
    yào
    。
    。
    shì
    wéi

    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,    lái
    fàn
    yīn
    shēng
    xiàng
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò    ,
    ,


    chéng
    jiù
    sān
    zhǒng
    jué
    dìng
    。
    。

    děng
    wéi
    sān

    、
    、
    dìng
    wéi
    zhì
    rén
    suǒ
    ài
    èr
    、
    、
    dìng
    néng

    zhì

    shí

    wèn
    sān
    、
    、
    dìng

    rén
    tiān
    wēi

    zuì
    shèng
    ,
    ,

    yǒu

    wàng
    。
    。
    shì
    wéi
    sān
    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,


    lái
    zhū
    suǒ
    shòu

    ,
    ,
    jiē

    táng
    juān
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    tān

    ,
    ,


    chéng
    jiù

    zhǒng

    zài
    。
    。

    děng
    wéi


    、
    、
    sān


    zài
    ,
    ,
    zhū
    gēn    èr
    、
    、
    cái


    zài
    ,
    ,

    qiè
    yuàn
    zéi

    néng
    duó

    sān
    、
    、    zài
    ,
    ,
    suí
    xīn
    suǒ


    jiē
    bèi


    、
    、
    wáng
    wèi

    zài
    ,
    ,
    zhēn

    miào

    jiē
    fèng
    xiàn


    、
    、
    suǒ
    huò
    zhī

    ,
    ,
    guò
    běn
    suǒ
    qiú
    bǎi
    bèi
    shū
    shèng
    ,
    ,
    yóu


    shí
    ,
    ,

    qiān


    。
    。
    shì
    wéi

    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,
    sān
    jiè

    zūn
    ,
    ,
    jiē
    gòng
    jìng
    yàng
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    chēn
    huì
    ,
    ,    zhǒng

    yuè
    xīn

    。
    。

    děng
    wéi


    、
    、

    sǔn
    nǎo
    xīn
    èr
    、
    、

    chēn
    huì
    xīn
    sān
    、
    、

    zhèng
    sòng
    xīn

    、
    、
    róu

    zhì
    zhí
    xīn

    、
    、

    shèng
    zhě

    xīn
    liù
    、
    、
    cháng
    zuò


    ,
    ,
    ān
    zhòng
    shēng
    xīn

    、
    、
    shēn
    xiàng
    duān
    yán
    ,
    ,
    zhòng
    gòng
    zūn
    jìng

    、
    、


    rěn

    ,
    ,

    shēng
    fàn
    shì
    。
    。
    shì
    wéi

    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,


    ài
    xīn
    ,
    ,
    guān
    zhě

    yàn
    。
    。    lóng
    wáng
    ,
    ,
    ruò

    xié
    jiàn
    ,
    ,


    chéng
    jiù
    shí
    gōng


    。
    。

    děng
    wéi
    shí

    、
    、

    zhēn
    shàn


    ,
    ,
    zhēn
    shàn
    děng

    èr
    、
    、
    shēn
    xìn
    yīn
    guǒ
    ,
    ,
    níng
    yǔn
    shēn
    mìng
    ,
    ,
    zhōng

    zuò
    è
    sān
    、
    、
    wéi
    guī


    ,
    ,
    fēi

    tiān
    děng

    、
    、
    zhí
    xīn
    zhèng
    jiàn
    ,
    ,
    yǒng


    qiè

    xiōng

    wǎng

    、
    、
    cháng
    shēng
    rén
    tiān
    ,
    ,

    gēng
    è
    dào
    liù
    、
    、

    liàng

    huì
    ,
    ,
    zhuǎn
    zhuǎn
    zēng
    shèng

    、
    、
    yǒng

    xié
    dào
    ,
    ,
    xíng

    shèng
    dào

    、
    、


    shēn
    jiàn
    ,
    ,
    shě
    zhū
    è

    jiǔ
    、
    、
    zhù

    ài
    jiàn
    shí
    、
    、

    duò
    zhū
    nàn
    。
    。
    shì
    wéi
    shí
    。
    。
    ruò
    néng
    huí
    xiàng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    zhě
    ,
    ,
    hòu
    chéng

    shí
    ,
    ,

    zhèng

    qiè


    ,
    ,
    chéng
    jiù

    zài
    shén
    tōng
    。
    。

    ěr
    shí
    ,
    ,
    shì
    zūn

    gào
    lóng
    wáng
    yán
    :
    :
    ruò
    yǒu
    shàn

    ,
    ,

    xiū
    dào
    shí
    ,
    ,
    néng

    shā
    hài
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,
    cháng
    shòu
    寿

    yāo
    ,
    ,

    wéi

    qiè
    yuàn
    zéi
    sǔn
    hài
    。
    。
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,
    zuì
    shèng


    ,
    ,

    néng
    bèi

    zhū


    zàng
    。
    。

    fēi
    fàn
    xíng
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,

    jiā
    zhí
    shùn
    ,
    ,
    ,
    ,

    yǒu
    néng


    xīn
    shì
    zhě
    。
    。


    kuáng

    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,

    zhòng
    huǐ
    bàng
    ,
    ,
    shè
    chí
    zhèng

    ,
    ,


    shì
    yuàn
    ,
    ,
    suǒ
    zuò

    guǒ
    。
    。


    jiàn

    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,
    juàn
    shǔ


    ,
    ,
    tóng

    zhì
    yào
    ,
    ,
    héng

    guāi
    zhèng
    。
    。


    è

    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,

    qiè
    zhòng
    huì
    ,
    ,
    huān

    guī

    ,
    ,
    yán
    jiē
    xìn
    shòu
    ,
    ,

    wéi

    zhě
    。
    。
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,
    yán


    shè
    ,
    ,
    rén
    jiē
    jìng
    shòu
    ,
    ,
    néng
    shàn
    fāng
    biàn
    便
    ,
    ,
    duàn
    zhū

    huò
    。
    。

    tān
    qiú
    xīn
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,

    qiè
    suǒ
    yǒu
    ,
    ,


    huì
    shě
    ,
    ,
    xìn
    jiě
    jiān

    ,
    ,


    wēi

    。
    。

    fèn
    忿

    xīn
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,


    chéng
    jiù
    ,
    ,

    ài
    xīn
    zhì
    ,
    ,
    zhū
    gēn
    yán
    hǎo
    ,
    ,
    jiàn
    jiē
    jìng
    ài
    。
    。

    xié
    dǎo
    xīn
    ,
    ,
    ér
    xíng
    shī

    ,
    ,
    cháng

    cái
    bǎo
    ,
    ,

    néng
    qīn
    duó
    ,
    ,
    héng
    shēng
    zhèng
    jiàn
    jìng
    xìn
    zhī
    jiā
    ,
    ,
    jiàn

    wén

    ,
    ,
    gòng
    yàng
    zhòng
    sēng
    ,
    ,
    cháng

    wàng
    shī    xīn
    。
    。
    shì
    wéi

    shì
    xiū


    dào
    shí
    ,
    ,
    xíng
    shí
    shàn

    ,
    ,

    shī
    zhuāng
    yán
    ,
    ,
    suǒ
    huò    shì
    。
    。

    lóng
    wáng
    ,
    ,

    yào
    yán
    zhī
    :
    :
    xíng
    shí
    shàn
    dào
    ,
    ,

    jiè
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    néng
    shēng

    qiè
    ,
    ,
    mǎn


    yuàn
    。
    。
    rěn

    zhuāng
    yán

    ,
    ,


    yuán
    yīn
    ,
    ,

    zhòng
    xiàng
    hǎo
    。
    。
    jīng
    jìn
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    néng


    yuàn
    ,
    ,    zàng
    。
    。
    dìng
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    néng
    shēng
    niàn
    、
    、
    huì
    、
    、
    cán
    kuì
    、
    、
    qīng
    ān
    。
    。
    huì
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    néng
    duàn

    qiè
    fēn
    bié
    wàng
    jiàn
    。
    。


    zhuāng
    yán

    ,
    ,

    zhū
    zhòng
    shēng
    ,
    ,


    nǎo
    hài
    。
    。
    bēi
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    mǐn
    zhū
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    cháng

    yàn
    shě
    。
    。

    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    jiàn
    xiū
    shàn
    zhě
    ,
    ,
    xīn

    xián

    。
    。
    shě
    zhuāng
    yán

    ,
    ,

    shùn
    wéi
    jìng
    ,
    ,

    ài
    huì
    xīn
    。
    。

    shè
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    cháng
    qín
    shè
    huà

    qiè
    zhòng
    shēng
    。
    。
    niàn
    chù
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    shàn
    néng
    xiū


    niàn
    chù
    guān
    。
    。
    zhèng
    qín
    zhuāng
    yán

    ,
    ,

    néng
    duàn
    chú

    qiè

    shàn

    ,
    ,
    chéng

    qiè
    shàn

    。
    。
    shén

    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    héng
    lìng
    shēn
    xīn
    qīng
    ān
    kuài

    。
    。

    gēn
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    shēn
    xìn
    jiān

    ,
    ,
    jīng
    qín
    fěi
    xiè
    ,
    ,
    cháng


    wàng
    ,
    ,

    rán
    tiáo
    shùn
    ,
    ,
    duàn
    zhū
    fán
    nǎo
    。
    。

    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    zhòng
    yuàn
    jìn
    miè
    ,
    ,

    néng
    huài
    zhě
    。
    。
    jué
    zhī
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    cháng
    shàn
    jué


    qiè
    zhū

    。
    。
    zhèng
    dào
    zhuāng
    yán

    ,
    ,

    zhèng
    zhì
    huì
    cháng
    xiàn
    zài
    qián
    。
    。
    zhǐ
    zhuāng
    yán

    ,
    ,

    néng

    chú

    qiè
    jié
    shǐ
    使
    。
    。
    guān
    zhuāng
    yán

    ,
    ,
    néng

    shí
    zhī
    zhū


    xìng
    。
    。
    fāng
    biàn
    便
    zhuāng
    yán

    ,
    ,


    chéng
    mǎn
    ,
    ,
    wéi

    wéi

    。
    。

    lóng
    wáng
    ,
    ,
    dāng
    zhī

    shí
    shàn

    ,
    ,
    nǎi
    zhì
    néng
    lìng
    shí

    、
    、

    wèi
    、
    、
    shí


    gòng
    ,
    ,

    qiè


    ,
    ,
    jiē

    yuán
    mǎn
    ,
    ,
    shì


    děng
    yīng
    qín
    xiū
    xué
    。
    。
    lóng
    wáng
    ,
    ,    qiè
    chéng


    luò
    ,
    ,
    jiē    ér

    ān
    zhù
    ,
    ,

    qiè
    yào
    cǎo
    huì

    cóng
    lín
    ,
    ,

    jiē


    ér

    shēng
    cháng
    。
    。

    shí
    shàn
    dào
    ,
    ,    shì
    。
    。

    qiè
    rén
    tiān
    ,
    ,

    zhī
    ér

    ,
    ,

    qiè
    shēng
    wén
    ,
    ,

    jué


    、
    、
    zhū


    xíng
    ,
    ,

    qiè


    ,
    ,
    xián
    gòng


    shí
    shàn


    ér

    chéng
    jiù
    ,
    ,
    ruò

    shí
    shàn

    ,
    ,

    xīu
    xing
    zhèng
    guǒ
    ,
    ,


    kōng
    zhōng
    jiàn
    lóu

    huò
    zhòng
    dào

    ,
    ,

    chéng
    jiù
    shēng
    zhǎng
    ,
    ,

    yǒu
    shì
    chù
    。
    。

    shuō

    jīng

    ,
    ,
    suō
    jié
    luó
    lóng
    wáng

    zhū

    zhòng
    ,
    ,

    qiè
    shì
    jiān
    tiān
    、
    、
    rén
    、
    、
    ā
    xiū
    luó
    děng
    ,
    ,
    jiē

    huān

    ,
    ,
    xìn
    shòu
    fèng
    xíng
    。
    。

    精彩推荐