<dfn id='GEGZMM3i'></dfn>

    <noscript id='GEGZMM3i'></noscript>

   1. 观无量寿经

    《观无量寿经》,简称《观经》。与《阿弥陀经》、《无量寿经》合称净土三部经。宋畺良耶舍译。另有异译一种,已佚。此经进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和极乐净土庄严的十六种观想方法(十六观)...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 观无量寿经 >

    观无量寿经注音

    [观无量寿经] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    刘宋西域三藏法师礓良耶舍译


    shì

    wén
    ,
    ,

    shí

    zài
    wáng
    shě
    chéng

    shé
    jué
    shān
    zhōng
    ,
    ,    qiū
    zhòng
    qiān
    èr
    bǎi

    shí
    rén
    jù;


    sān
    wàn
    èr
    qiān
    ,
    ,
    wén
    shū
    shī


    wáng

    ér
    wéi
    shàng
    shǒu
    。
    。

    ěr
    shí
    wáng
    shě
    dài
    chéng
    yǒu

    tài

    míng
    ā
    shé
    shì
    ,
    ,
    suí
    shùn
    tiáo

    è
    yǒu
    zhī
    jiào
    ,
    ,
    shōu
    zhí

    wáng
    pín

    suō
    luó
    ,
    ,
    yōu

    zhì


    chóng
    shì
    nèi
    zhì
    zhū
    qún
    chén
    ,
    ,    wǎng
    。
    。

    guó
    tài

    rén
    ,
    ,
    míng
    wéi


    ,
    ,
    gōng
    jìng

    wáng
    ,
    ,
    zǎo

    qīng
    jìng
    ,
    ,
    chǎo
    ,
    ,
    yòng


    shēn;
    zhū
    yīng
    luò
    zhōng
    ,
    ,
    chéng

    táo
    jiāng
    ,
    ,


    shàng
    wáng
    。
    。

    ěr
    shí

    wáng
    ,
    ,
    shí
    chǎo
    yǐn
    jiāng
    ,
    ,
    qiú
    shuǐ
    shù
    kǒu
    。
    。
    shù
    kǒu


    ,
    ,

    zhǎng
    gōng
    jìng
    ,
    ,
    xiàng

    shé
    jué
    shān
    ,
    ,
    yáo

    shì
    zūn
    ,
    ,
    ér
    zuò
    shì
    yán
    :
    :


    jiān
    lián
    ,
    ,
    shì

    qīn
    yǒu
    ,
    ,
    yuàn
    xīng

    bēi
    ,
    ,
    shòu


    jiè
    。
    。
    shí

    jiān
    lián
    ,
    ,

    yīng
    sǔn
    fēi
    ,
    ,

    zhì
    wáng
    suǒ
    。
    。    shì
    ,
    ,
    shòu
    wáng
    ba
    jiè
    。
    。
    shì
    zūn

    qiǎn
    zūn
    zhě

    lóu

    ,
    ,
    wèi
    wáng
    shuō

    。
    。


    shì
    shí
    jiān
    ,
    ,
    jīng
    sān


    ,
    ,
    wáng
    shí
    chǎo

    ,
    ,

    wén


    ,
    ,
    yán


    yuè
    。
    。

    shí
    ā
    shé
    shì
    ,
    ,
    wèn
    shǒu
    mén
    rén
    ,
    ,

    wáng
    jīn
    zhě
    ,
    ,
    yóu
    cún
    zài


    shí
    shǒu
    mén
    rén
    bài
    yán
    :
    :

    wáng
    !
    !
    guó
    tài

    rén
    ,
    ,
    shēn

    chǎo

    ,
    ,
    yīng
    luò
    chéng
    jiāng
    ,
    ,
    chí
    yòng
    shàng
    wáng
    。
    。
    shā
    mén

    lián
    ,
    ,


    lóu

    ,
    ,
    cóng
    kōng
    ér
    lái
    ,
    ,
    wèi
    wáng
    shuō

    ,
    ,


    jìn
    zhì
    。
    。
    shí
    ā
    shé
    shì
    ,
    ,
    wén    ,
    ,    yuē
    :
    :


    shì
    zéi
    ,
    ,

    zéi
    wéi
    bàn
    。
    。
    shā
    mén
    è
    rén
    ,
    ,
    huàn
    huò
    zhòu
    shù
    ,
    ,
    lìng

    è
    wáng
    ,
    ,
    duō    。
    。

    zhí

    jiàn
    ,
    ,

    hài


    。
    。

    shí
    yǒu

    chén
    ,
    ,
    míng
    yuē
    yuè
    guāng
    ,
    ,
    cōng
    míng
    duō
    zhì
    ,
    ,
    ,
    ,
    wèi
    wáng
    zuò

    。
    。
    bài
    yán
    :
    :

    wáng
    !
    !
    chén
    wén

    tuó
    lùn
    jīng
    shuō
    ,
    ,
    jié
    chū

    lái
    ,
    ,
    yǒu
    zhū
    è
    wáng
    ,
    ,
    tān
    guó
    wèi

    ,
    ,
    shā
    hài


    ,
    ,

    wàn

    qiān
    ,
    ,
    wèi
    céng
    wén
    yǒu

    dào
    hài

    。
    。
    wáng
    jīn
    wéi

    shā

    zhī
    shì
    ,
    ,

    chà

    zhǒng
    ,
    ,
    chén

    rěn
    wén
    ,
    ,
    shì
    zhān
    tuó
    luó
    ,
    ,

    děng    zhù


    。
    。

    shí
    èr

    chén
    ,
    ,
    shuō


    jìng
    ,
    ,

    shǒu
    àn
    jiàn
    ,
    ,
    què
    xíng
    ér
    tuì
    退
    。
    。
    shí
    ā
    shé
    shì
    ,
    ,
    jīng

    huáng

    ,
    ,
    gào


    yán
    :
    :


    wèi

    bài
    yán
    :
    :

    wáng
    !
    !
    shèn

    hài

    。
    。

    wáng
    wén


    ,
    ,
    chàn
    huǐ
    qiú
    jiù
    ,
    ,

    biàn
    便
    shě
    jiàn
    ,
    ,
    zhǐ

    hài

    。
    。
    chì

    nèi
    guān
    ,
    ,

    zhì
    shēn
    gōng
    ,
    ,

    lìng

    chū
    。
    。

    shí
    wéi


    ,
    ,
    bèi
    yōu


    ,
    ,
    chóu
    yōu
    qiáo
    cuì
    ,
    ,
    yáo
    xiàng

    shé
    jué
    shān
    ,
    ,
    wèi

    zuò

    ,
    ,
    ér
    zuò
    shì
    yán
    :
    :

    lái
    shì
    zūn
    !
    !
    zài

    zhī
    shí
    ,
    ,
    héng
    qiǎn
    ā
    nán
    ,
    ,
    lái
    wèi
    wèn

    。
    。

    jīn
    chóu
    yōu
    ,
    ,
    shì
    zūn
    wēi
    zhòng
    ,
    ,

    yóu

    jiàn;
    yuàn
    qiǎn

    lián
    ,
    ,
    zūn
    zhě
    ā
    nán
    ,
    ,


    xiāng
    jiàn
    。
    。
    zuò
    shì


    ,
    ,
    bēi


    lèi
    ,
    ,
    yáo
    xiàng


    ,
    ,
    wèi

    tóu
    qǐng
    。
    。

    ěr
    shí
    shì
    zūn
    ,
    ,
    zài

    shé
    jué
    shān
    ,
    ,
    zhī
    wéi


    xīn
    zhī
    suǒ
    niàn
    ,
    ,

    chì


    jiān
    lián


    ā
    nán
    ,
    ,
    cóng
    kōng
    ér
    lái
    。
    。


    cóng

    shé
    jué
    shān

    ,
    ,

    wáng
    gōng
    chū
    。
    。
    shí
    wéi


    ,
    ,    tóu
    ,
    ,
    jiàn
    shì
    zūn
    shì
    jiā
    móu


    ,
    ,
    shēn

    jīn

    ,
    ,
    zuò
    bǎi
    bǎo
    lián
    huā
    。
    。

    lián
    shì
    zuǒ
    ,
    ,
    ā
    nán
    shì
    yòu
    。
    。
    shì
    fàn

    shì
    zhū
    tiān
    ,
    ,
    zài

    kōng
    zhōng
    ,
    ,


    tiān
    huā
    ,
    ,
    chí
    yòng
    gōng
    yǎng
    。
    。

    shí
    wéi


    ,
    ,
    jiàn

    shì
    zūn
    ,
    ,

    jué
    yīng
    luò
    ,
    ,

    shēn
    tóu

    ,
    ,
    háo

    xiàng


    yán
    :
    :
    shì
    zūn
    !
    !


    宿

    zuì
    ,
    ,
    shēng

    è


    shì
    zūn

    yǒu

    děng
    yīn
    yuán
    ,
    ,
    duō
    ,
    ,
    gòng
    wéi
    juàn
    shǔ

    wéi
    yuàn
    shì
    zūn
    ,
    ,
    wèi

    guǎng
    广
    shuō

    yōu
    nǎo
    chù
    ,
    ,

    dāng
    wǎng
    shēng
    ,
    ,


    yán


    zhuó
    è
    shì

    !
    !

    zhuó
    è
    chù
    ,
    ,


    è
    饿
    guǐ
    chù
    shēng
    yíng
    mǎn
    ,
    ,
    duō

    shàn

    。
    。
    yuàn

    wèi
    lái
    ,
    ,

    wén
    è
    shēng
    ,
    ,

    jiàn
    è
    rén
    。
    。
    jīn
    xiàng
    shì
    zūn
    ,
    ,


    tóu

    ,
    ,
    qiú
    āi
    chàn
    huǐ
    。
    。
    wéi
    yuàn


    jiāo

    guān

    qīng
    jìng

    chù
    。
    。

    ěr
    shí
    shì
    zūn
    ,
    ,
    fàng
    méi
    jiān
    guāng
    ,
    ,

    guāng
    jīn

    ,
    ,
    biàn
    zhào
    shí
    fāng

    liàng
    shì
    jiè
    ,
    ,
    huán
    zhù

    dǐng
    ,
    ,
    huà
    wéi
    jīn
    tái
    ,
    ,    shān
    。
    。
    shí
    fāng
    zhū

    jìng
    miào
    guó

    ,
    ,
    jiē

    zhōng
    xiàn
    。
    。
    huò
    yǒu
    guó

    ,
    ,

    bǎo

    chéng
    。
    。

    yǒu
    guó

    ,
    ,
    chún
    shì
    lián
    huā
    。
    。

    yǒu
    guó

    ,
    ,


    zài
    tiān
    gōng
    。
    。

    yǒu
    guó

    ,
    ,    jìng
    。
    。
    shí
    fāng
    guó

    ,
    ,
    jiē

    zhōng
    xiàn
    。
    。
    yǒu

    shì
    děng

    liàng
    zhū

    guó

    ,
    ,
    yán
    xiǎn

    guān
    ,
    ,
    lìng
    wéi


    jiàn
    。
    。

    shí
    wéi


    bài

    yán
    :
    :
    shì
    zūn
    !
    !
    shì
    zhū


    ,
    ,
    suī

    qīng
    jìng
    ,
    ,
    jiē
    yǒu
    guāng
    míng
    。
    。

    jīn

    shēng


    shì
    jiè
    ā

    tuó

    suǒ
    ,
    ,
    wéi
    yuàn
    shì
    zūn
    ,
    ,
    jiāo


    wéi
    ,
    ,
    jiāo

    zhèng
    shòu
    。
    。

    ěr
    shí
    shì
    zūn
    ,
    ,

    biàn
    便
    wēi
    xiào
    ,
    ,
    yǒu


    guāng
    ,
    ,
    cóng

    kǒu
    chū
    ,
    ,


    guāng
    zhào
    pín

    suō
    luó
    wáng
    dǐng
    。
    。
    ěr
    shí

    wáng
    ,
    ,
    suī
    zài
    yōu

    ,
    ,
    xīn
    yǎn

    zhàng
    。
    。
    yáo
    jiàn
    shì
    zūn
    ,
    ,
    tóu
    miàn
    zuò

    。
    。

    rán
    zēng
    jìn
    ,
    ,
    chéng
    ā

    hán
    。
    。

    精彩推荐