观无量寿经

《观无量寿经》,简称《观经》。与《阿弥陀经》、《无量寿经》合称净土三部经。宋畺良耶舍译。另有异译一种,已佚。此经进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和极乐净土庄严的十六种观想方法(十六观)...[详情]

当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 观无量寿经 >

观无量寿经注音

[观无量寿经] 发表时间:2019-08-18 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

\

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

刘宋西域三藏法师礓良耶舍译


shì

wén
,
,

shí

zài
wáng
shě
chéng

shé
jué
shān
zhōng
,
,qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén
jù;


sān
wàn
èr
qiān
,
,
wén
shū
shī


wáng

ér
wéi
shàng
shǒu
。
。

ěr
shí
wáng
shě
dài
chéng
yǒu

tài

míng
ā
shé
shì
,
,
suí
shùn
tiáo

è
yǒu
zhī
jiào
,
,
shōu
zhí

wáng
pín

suō
luó
,
,
yōu

zhì


chóng
shì
nèi
zhì
zhū
qún
chén
,
,wǎng
。
。

guó
tài

rén
,
,
míng
wéi


,
,
gōng
jìng

wáng
,
,
zǎo

qīng
jìng
,
,
chǎo
,
,
yòng


shēn;
zhū
yīng
luò
zhōng
,
,
chéng

táo
jiāng
,
,


shàng
wáng
。
。

ěr
shí

wáng
,
,
shí
chǎo
yǐn
jiāng
,
,
qiú
shuǐ
shù
kǒu
。
。
shù
kǒu


,
,

zhǎng
gōng
jìng
,
,
xiàng

shé
jué
shān
,
,
yáo

shì
zūn
,
,
ér
zuò
shì
yán
:
:


jiān
lián
,
,
shì

qīn
yǒu
,
,
yuàn
xīng

bēi
,
,
shòu


jiè
。
。
shí

jiān
lián
,
,

yīng
sǔn
fēi
,
,

zhì
wáng
suǒ
。
。shì
,
,
shòu
wáng
ba
jiè
。
。
shì
zūn

qiǎn
zūn
zhě

lóu

,
,
wèi
wáng
shuō

。
。


shì
shí
jiān
,
,
jīng
sān


,
,
wáng
shí
chǎo

,
,

wén


,
,
yán


yuè
。
。

shí
ā
shé
shì
,
,
wèn
shǒu
mén
rén
,
,

wáng
jīn
zhě
,
,
yóu
cún
zài


shí
shǒu
mén
rén
bài
yán
:
:

wáng
!
!
guó
tài

rén
,
,
shēn

chǎo

,
,
yīng
luò
chéng
jiāng
,
,
chí
yòng
shàng
wáng
。
。
shā
mén

lián
,
,


lóu

,
,
cóng
kōng
ér
lái
,
,
wèi
wáng
shuō

,
,


jìn
zhì
。
。
shí
ā
shé
shì
,
,
wén,
,yuē
:
:


shì
zéi
,
,

zéi
wéi
bàn
。
。
shā
mén
è
rén
,
,
huàn
huò
zhòu
shù
,
,
lìng

è
wáng
,
,
duō。
。

zhí

jiàn
,
,

hài


。
。

shí
yǒu

chén
,
,
míng
yuē
yuè
guāng
,
,
cōng
míng
duō
zhì
,
,
,
,
wèi
wáng
zuò

。
。
bài
yán
:
:

wáng
!
!
chén
wén

tuó
lùn
jīng
shuō
,
,
jié
chū

lái
,
,
yǒu
zhū
è
wáng
,
,
tān
guó
wèi

,
,
shā
hài


,
,

wàn

qiān
,
,
wèi
céng
wén
yǒu

dào
hài

。
。
wáng
jīn
wéi

shā

zhī
shì
,
,

chà

zhǒng
,
,
chén

rěn
wén
,
,
shì
zhān
tuó
luó
,
,

děngzhù


。
。

shí
èr

chén
,
,
shuō


jìng
,
,

shǒu
àn
jiàn
,
,
què
xíng
ér
tuì
退
。
。
shí
ā
shé
shì
,
,
jīng

huáng

,
,
gào


yán
:
:


wèi

bài
yán
:
:

wáng
!
!
shèn

hài

。
。

wáng
wén


,
,
chàn
huǐ
qiú
jiù
,
,

biàn
便
shě
jiàn
,
,
zhǐ

hài

。
。
chì

nèi
guān
,
,

zhì
shēn
gōng
,
,

lìng

chū
。
。

shí
wéi


,
,
bèi
yōu


,
,
chóu
yōu
qiáo
cuì
,
,
yáo
xiàng

shé
jué
shān
,
,
wèi

zuò

,
,
ér
zuò
shì
yán
:
:

lái
shì
zūn
!
!
zài

zhī
shí
,
,
héng
qiǎn
ā
nán
,
,
lái
wèi
wèn

。
。

jīn
chóu
yōu
,
,
shì
zūn
wēi
zhòng
,
,

yóu

jiàn;
yuàn
qiǎn

lián
,
,
zūn
zhě
ā
nán
,
,


xiāng
jiàn
。
。
zuò
shì


,
,
bēi


lèi
,
,
yáo
xiàng


,
,
wèi

tóu
qǐng
。
。

ěr
shí
shì
zūn
,
,
zài

shé
jué
shān
,
,
zhī
wéi


xīn
zhī
suǒ
niàn
,
,

chì


jiān
lián


ā
nán
,
,
cóng
kōng
ér
lái
。
。


cóng

shé
jué
shān

,
,

wáng
gōng
chū
。
。
shí
wéi


,
,tóu
,
,
jiàn
shì
zūn
shì
jiā
móu


,
,
shēn

jīn

,
,
zuò
bǎi
bǎo
lián
huā
。
。

lián
shì
zuǒ
,
,
ā
nán
shì
yòu
。
。
shì
fàn

shì
zhū
tiān
,
,
zài

kōng
zhōng
,
,


tiān
huā
,
,
chí
yòng
gōng
yǎng
。
。

shí
wéi


,
,
jiàn

shì
zūn
,
,

jué
yīng
luò
,
,

shēn
tóu

,
,
háo

xiàng


yán
:
:
shì
zūn
!
!


宿

zuì
,
,
shēng

è


shì
zūn

yǒu

děng
yīn
yuán
,
,
duō
,
,
gòng
wéi
juàn
shǔ

wéi
yuàn
shì
zūn
,
,
wèi

guǎng
广
shuō

yōu
nǎo
chù
,
,

dāng
wǎng
shēng
,
,


yán


zhuó
è
shì

!
!

zhuó
è
chù
,
,


è
饿
guǐ
chù
shēng
yíng
mǎn
,
,
duō

shàn

。
。
yuàn

wèi
lái
,
,

wén
è
shēng
,
,

jiàn
è
rén
。
。
jīn
xiàng
shì
zūn
,
,


tóu

,
,
qiú
āi
chàn
huǐ
。
。
wéi
yuàn


jiāo

guān

qīng
jìng

chù
。
。

ěr
shí
shì
zūn
,
,
fàng
méi
jiān
guāng
,
,

guāng
jīn

,
,
biàn
zhào
shí
fāng

liàng
shì
jiè
,
,
huán
zhù

dǐng
,
,
huà
wéi
jīn
tái
,
,shān
。
。
shí
fāng
zhū

jìng
miào
guó

,
,
jiē

zhōng
xiàn
。
。
huò
yǒu
guó

,
,

bǎo

chéng
。
。

yǒu
guó

,
,
chún
shì
lián
huā
。
。

yǒu
guó

,
,


zài
tiān
gōng
。
。

yǒu
guó

,
,jìng
。
。
shí
fāng
guó

,
,
jiē

zhōng
xiàn
。
。
yǒu

shì
děng

liàng
zhū

guó

,
,
yán
xiǎn

guān
,
,
lìng
wéi


jiàn
。
。

shí
wéi


bài

yán
:
:
shì
zūn
!
!
shì
zhū


,
,
suī

qīng
jìng
,
,
jiē
yǒu
guāng
míng
。
。

jīn

shēng


shì
jiè
ā

tuó

suǒ
,
,
wéi
yuàn
shì
zūn
,
,
jiāo


wéi
,
,
jiāo

zhèng
shòu
。
。

ěr
shí
shì
zūn
,
,

biàn
便
wēi
xiào
,
,
yǒu


guāng
,
,
cóng

kǒu
chū
,
,


guāng
zhào
pín

suō
luó
wáng
dǐng
。
。
ěr
shí

wáng
,
,
suī
zài
yōu

,
,
xīn
yǎn

zhàng
。
。
yáo
jiàn
shì
zūn
,
,
tóu
miàn
zuò

。
。

rán
zēng
jìn
,
,
chéng
ā

hán
。
。

精彩推荐