<dfn id='gusWcPdI'></dfn>

    <noscript id='gusWcPdI'></noscript>

   1. 阿弥陀经

    佛教经典。亦称《小无量寿经》,简称《小经》。与《无量寿经》、《观无量寿经》合称净土三经。一般认为在1~2世纪印度贵霜王朝时期已流行于犍陀罗地区!栋⒚滞泳肥鞘湾饶材岱鹪趹x萨罗国舍卫城的南方祇园精舍,与长老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩萨以及诸多佛弟子而说的经典。..[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 阿弥陀经 >

    佛说阿弥陀经注音版

    [阿弥陀经] 发表时间:2019-02-19 作者:姚秦鸠摩罗什 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    姚秦三藏法师鸠摩罗什译
    南无本师释迦牟尼佛(三称)

    【开经偈】

    无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,
    我今见闻得受持,愿解如来真实义。

    【莲池赞】

    莲池;,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。
    南无莲池;岱鹌腥ㄈ迫荩
    南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)


    shì

    wén
    ,
    ,

    shí
    ,
    ,

    zài
    shè
    wèi
    guó
    ,
    ,

    shù    yuán
    。
    。    qiū
    sēng
    ,
    ,
    qiān
    èr
    bǎi

    shí
    rén

    ,
    ,
    jiē
    shì

    ē
    luó
    hàn
    ,
    ,
    zhòng
    suǒ
    zhī
    shì
    :
    :
    zhǎng
    lǎo
    shè


    ,
    ,    jiān
    lián
    ,
    ,


    jiā
    shè
    ,
    ,


    jiā
    zhān
    yán
    ,
    ,    chī
    luó
    ,
    ,


    duō
    ,
    ,
    zhōu

    pán
    tuó
    qié
    ,
    ,
    nán
    tuó
    ,
    ,
    ē
    nán
    tuó
    ,
    ,
    luó
    hóu
    luó
    ,
    ,
    jiāo
    fàn


    ,
    ,
    bīn
    tóu


    luó
    duò
    ,
    ,
    jiā
    liú
    tuó

    ,
    ,


    jié
    bīn

    ,
    ,


    luó
    ,
    ,
    ē
    nóu
    lóu
    tuó
    ,
    ,

    shì
    děng
    zhū    。
    。
    bìng
    zhū

    :
    :
    wén
    shū
    shī


    wáng

    ,
    ,
    ē

    duō
    p ú

    ,
    ,
    qián
    tuó
    ,
    ,
    cháng
    jīng
    jìn


    ,
    ,


    shì
    děng
    zhū    。
    。

    shì

    huán
    yīn
    děng
    ,
    ,

    liàng
    zhū
    tiān

    zhòng

    。
    。

    ěr
    shí

    gào
    zhǎng
    lǎo
    shè


    ,
    ,
    cóng
    shì

    西
    fāng
    ,
    ,
    guò
    shí
    wàn

    亿


    ,
    ,
    yǒu
    shì
    jiè
    míng
    yuē


    。
    。


    yǒu

    ,
    ,
    hào
    ē

    tuó
    ,
    ,
    jīn
    xiàn
    zài
    shuō

    。
    。
    shè


    ,
    ,
    míng
    wéi
    guó
    zhòng
    shēng
    ,
    ,

    yǒu
    zhòng

    ,
    ,
    dàn
    shòu
    zhū

    ,
    ,

    míng


    。
    。
    yòu
    shè


    ,
    ,


    guó

    ,
    ,

    chóng
    lán
    shǔn
    ,
    ,

    chóng
    luó
    wǎng
    ,
    ,

    chóng
    háng
    shù
    ,
    ,
    jiē
    shì

    bǎo
    zhōu

    wéi
    rào
    ,
    ,
    shì


    guó
    míng
    wéi


    。
    。
    yòu
    shè


    ,
    ,


    guó

    ,
    ,
    yǒu

    bǎo
    chí
    ,
    ,

    gōng

    shuǐ
    chōng
    mǎn

    zhōng
    。
    。
    chí

    chún

    jīn
    shā


    。
    。

    biān
    jiē
    dào
    ,
    ,
    jīn
    、
    、
    yín
    、
    、
    liú

    、
    、    chéng
    。
    。
    shàng
    yǒu
    lóu

    ,
    ,


    jīn
    、
    、
    yín
    、
    、
    liú

    、
    、


    、
    、
    chē

    、
    、
    chì
    zhū
    、
    、

    nǎo
    ér
    yǎn
    shì
    zhī
    。
    。
    chí
    zhōng
    lián
    huā
    ,
    ,


    chē
    lún
    ,
    ,
    qīng

    qīng
    guāng
    ,
    ,
    huáng

    huáng
    guāng
    ,
    ,
    chì

    chì
    guāng
    ,
    ,
    bái

    bái
    guāng
    ,
    ,
    wēi
    miào
    xiāng
    jié
    。
    。
    shè


    ,
    ,


    guó

    ,
    ,
    chéng
    jiù

    shì
    gōng

    zhuāng
    yán
    。
    。
    yòu
    shè


    ,
    ,


    guó

    ,
    ,
    cháng
    zuò
    tiān
    yuè
    ,
    ,
    huáng
    jīn
    wéi

    ,
    ,
    zhòu

    liù
    shí
    ,
    ,

    tiān
    màn
    tuó
    luó
    huā
    。
    。


    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    cháng

    qīng
    dàn
    ,
    ,
    ,
    ,
    ch éng
    zhòng
    miào
    huā
    ,
    ,
    gòng
    yǎng

    fāng
    shí
    wàn

    亿

    。
    。


    shí
    shí
    ,
    ,
    hái
    dào
    běn
    guó
    ,
    ,
    fàn

    jīng
    xíng
    。
    。
    shè


    ,
    ,


    guó

    ,
    ,
    chéng
    jiù

    shì
    gōng

    zhuāng
    yán
    。
    。


    shè


    ,
    ,

    guó
    cháng
    yǒu
    zhǒng
    zhǒng

    miào


    zhī
    niǎo
    :
    :
    bái

    、
    、
    kǒng
    què
    、
    、
    yīng

    、
    、
    shè

    、
    、
    jiā
    líng
    pín
    qié
    、
    、
    gòng
    mìng
    zhī
    niǎo
    。
    。
    shì
    zhū
    zhòng
    niǎo
    ,
    ,
    zhòu

    liù
    shí
    ,
    ,
    chū


    yīn
    ,
    ,

    yīn
    yǎn
    chàng

    gēn
    、
    、


    、
    、    fēn
    、
    、

    shèng
    dào
    fēn
    ,
    ,

    shì
    děng

    。
    。


    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    wén
    shì
    yīn

    ,
    ,
    jiē

    niàn

    、
    、
    niàn

    、
    、
    niàn
    sēng
    。
    。
    shè


    ,
    ,


    wèi

    ni ǎo
    ,
    ,
    shí
    shì
    zuì
    bào
    suǒ
    shēng
    。
    。
    suǒ

    zhě
    guó

    ,
    ,

    sān
    è
    dào
    。
    。
    shè


    。
    。


    guó

    ,
    ,
    shàng

    è
    dào
    zhī
    míng
    ,
    ,

    kuàng
    yǒu
    shí
    。
    。
    shì
    zhū
    zhòng
    niǎo
    ,
    ,
    jiē
    shì
    ē

    tuó

    ,
    ,

    lìng

    yīn
    xuān
    liú
    ,
    ,
    biàn
    huà
    suǒ
    zuò
    。
    。
    shè


    。
    。


    guó

    ,
    ,
    wēi
    fēng
    chuī
    dòng
    zhū
    bǎo
    hàng
    shù
    ,
    ,

    bǎo
    luó
    wǎng
    ,
    ,
    chū
    wēi
    miào
    yīn
    ,
    ,


    bǎi
    qiān
    zhǒng
    yuè
    ,
    ,
    tóng
    shí

    zuò
    。
    。
    wén
    shì
    yīn
    zhě
    ,
    ,

    rán
    jiē
    shēng
    niàn

    、
    、
    niàn

    、
    、
    niàn
    sēng
    zhī
    xīn
    。
    。
    shè


    。
    。


    guó

    ,
    ,
    chéng
    jiù

    shì
    gōng

    zhuāng
    yán
    。
    。

    shè


    ,
    ,    yún

    ,
    ,
    hào
    ē

    tuó

    shè


    ,
    ,


    guāng
    míng

    liàng
    ,
    ,
    zhào
    shí
    fāng
    guó
    ,
    ,

    suǒ
    zhàng
    ài
    ,
    ,
    shì

    hào
    wéi
    ē

    tuó
    。
    。
    yòu
    shè


    ,
    ,


    shòu
    寿
    mìng
    ,
    ,


    rén
    mín
    ,
    ,

    liàng

    biān
    ē
    sēng

    jié
    ,
    ,

    míng
    ē

    tuó
    。
    。
    shè


    ,
    ,
    ē

    tuó

    ,
    ,
    ché ng


    lái
    ,
    ,

    jīn
    shí
    jié
    。
    。
    yòu
    shè


    ,
    ,


    yǒu

    liàng

    biān
    shēng
    wén


    ,
    ,
    jiē
    ē
    luó
    hàn
    ,
    ,
    fēi
    shì
    suàn
    shù
    zhī
    suǒ
    néng
    zhī
    。
    。
    zhū


    zhòng
    ,
    ,    shì
    。
    。
    shè


    ,
    ,


    gu ó

    ,
    ,
    chéng
    jiù

    shì
    gōng

    zhuāng
    yán
    。
    。
    yòu
    shè


    ,
    ,


    guó

    ,
    ,
    zh òng
    shēng
    shēng
    zhě
    ,
    ,
    jiē
    shì
    ē


    zhì
    。
    。

    zhōng
    duō
    yǒu

    shēng

    chù
    ,
    ,

    shù
    shèn
    duō
    ,
    ,
    fēi
    shì
    suàn
    shù
    suǒ
    néng
    zhī
    zhī
    ,
    ,
    dàn    liàng

    biān
    ē
    sēng

    shuō
    。
    。
    shè


    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    wén
    zhě
    ,
    ,
    yīng
    dāng

    yuàn
    ,
    ,
    yuàn
    shēng

    guó
    。
    。
    suǒ

    zhě

    shì
    zhū
    shàng
    shàn
    rén

    huì

    chù
    。
    。
    shè


    ,
    ,    shǎo
    shàn
    gēn
    、
    、


    、
    、
    yīn
    yuán
    ,
    ,

    shēng

    guó
    。
    。
    shè


    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    shàn
    nán

    、
    、
    shàn

    rén
    ,
    ,
    wén
    shuō
    ē

    tuó

    ,
    ,
    zhí
    chí
    míng
    hào
    ,
    ,
    ruò


    、
    、
    ruò
    èr

    、
    、
    ruò
    s ān

    、
    、
    ruò


    、
    、
    ruò


    、
    、
    ruò
    liù

    、
    、
    ruò


    ,
    ,

    xīn

    luàn
    。
    。

    rén
    lín
    mìng
    zhōng
    shí
    ,
    ,
    ē

    tuó


    zh ū
    shèng
    zhòng
    ,
    ,
    xiàn
    zài

    qián
    。
    。
    shì
    rén
    zhōng
    shí
    ,
    ,
    xīn

    diān
    dǎo
    ,
    ,


    wǎng
    shēng
    ē

    tuó    guó

    。
    。
    shè


    ,
    ,
    w ǒ
    jiàn
    shì

    ,
    ,

    shuō

    yán
    。
    。
    ruò
    yǒu
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    wén
    shì
    shuō
    zhě
    ,
    ,
    yīng
    dāng

    yuàn
    ,
    ,
    shēng

    guó

    。
    。

    shè


    ,
    ,


    jīn
    zhě
    ,
    ,
    zàn
    tàn
    ē

    tuó

    gōng

    zhī

    。
    。
    dōng
    fāng

    yǒu
    ē
    chù


    、
    、


    xiàng

    、
    、
    、
    、


    guāng

    、
    、
    miào
    yīn

    ,
    ,

    shì
    děng
    héng

    shā
    shù
    zhū

    ,
    ,    guó
    ,
    ,
    chū
    guǎng
    广
    cháng
    shé
    xiàng
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    shuō
    chéng
    shí
    yán
    :
    :

    děng
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    dāng
    xìn
    shì
    chēng
    zàn
    gōng

    ,
    ,

    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng
    。
    。

    shè


    ,
    ,
    nán
    fāng
    shì
    ji è
    yǒu

    yuè
    dēng

    、
    、
    míng
    wén
    guāng

    、
    、

    yàn
    jiān

    、
    、


    dēng

    、
    、
    w ú
    liàng
    jīng
    jìn

    ,
    ,

    shì
    děng
    héng

    shā
    shù
    zhū

    ,
    ,    guó
    ,
    ,
    chū
    guǎng
    广
    cháng
    shé
    xiàng
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    shuō
    chéng
    shí
    yán
    :
    :

    děng
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    dāng
    xìn
    shì
    chēng
    zàn
    gōng

    ,
    ,

    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng
    。
    。

    shè


    ,
    ,

    西
    fāng
    shì
    jiè
    yǒu

    liàng
    shòu
    寿

    、
    、

    liàng
    xiàng

    、
    、

    liàng
    chuáng

    、
    、

    guāng

    、
    、

    míng

    、
    、
    bǎo
    xiàng

    、
    、
    jìng
    guāng

    ,
    ,

    shì
    děng
    héng

    shā
    shù
    zhū

    ,
    ,    guó
    ,
    ,
    chū
    guǎng
    广
    cháng
    shé
    xiàng
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    shuō
    chéng
    shí
    yán
    :
    :

    děng
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    dāng
    xìn
    shì
    chēng
    zàn
    gōng

    ,
    ,
    y í
    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng
    。
    。

    shè


    ,
    ,
    běi
    fāng
    shì
    ji è
    yǒu
    yàn
    jiān

    、
    、
    zuì
    shèng
    yīn

    、
    、
    nán


    、
    、

    shēng

    、
    、
    wǎng
    míng

    ,
    ,

    shì
    děng
    héng

    shā
    shù
    zhū

    ,
    ,    guó
    ,
    ,
    chū
    guǎng
    广
    cháng
    shé
    xiàng
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    shuō
    chéng
    shí
    yán
    :
    :

    děng
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    dāng
    xìn
    shì
    chēng
    zàn
    gōng

    ,
    ,

    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng
    。
    。

    shè


    ,
    ,
    xià
    fāng
    shì
    ji è
    yǒu
    shī


    、
    、
    míng
    wén

    、
    、
    míng
    guāng

    、
    、    、
    、

    chuáng

    、
    、
    chí


    ,
    ,

    shì
    děng
    héng

    shā
    shù
    zhū

    ,
    ,    guó
    ,
    ,
    chū
    guǎng
    广
    cháng
    shé
    xiàng
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    shuō
    chéng
    shí
    yán
    :
    :

    děng
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    dāng
    xìn
    shì
    chēng
    zàn
    gōng

    ,
    ,
    y í
    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng
    。
    。

    shè


    ,
    ,
    shàng
    fāng
    shì
    jiè
    yǒu
    fàn
    yīn

    、
    、
    xiù
    宿
    wáng

    、
    、
    xiāng
    shàng

    、
    、
    xiāng
    guāng

    、
    、

    yàn
    jiān

    、
    、


    bǎo
    huā
    yǎn
    shēn

    、
    、
    suō
    luó
    shù
    wáng

    、
    、
    bǎo
    huā


    、
    、
    jiàn

    qiè


    、
    、    shān

    ,
    ,

    shì
    děng
    héng

    shā
    shù
    zhū

    ,
    ,    guó
    ,
    ,
    chū
    guǎng
    广
    cháng
    shé
    xiàng
    ,
    ,
    biàn

    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    ,
    ,
    shuō
    chéng
    shí
    yán
    :
    :

    děng
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    dāng
    xìn
    shì
    chēng
    zàn
    gōng

    ,
    ,

    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng
    。
    。

    shè


    ,
    ,    yún

    ,
    ,


    míng
    wéi

    qiè
    zhū

    suǒ

    niàn
    jīng

    shè


    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    shàn
    nán

    、
    、
    shàn

    rén
    ,
    ,
    wén
    shì
    jīng
    shòu
    chí
    zhě
    ,
    ,

    wén
    zhū

    míng
    zhě
    ,
    ,
    shì
    zhū
    shàn
    nán

    、
    、
    shàn

    rén
    ,
    ,
    jiē
    wéi

    qiè
    zhū

    zhī
    suǒ

    niàn
    ,
    ,
    jiē


    tuì
    退
    zhuǎn

    ē
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    。
    。
    shì

    shè


    ,
    ,

    děng
    jiē
    dāng
    xìn
    shòu


    ,
    ,

    zhū

    suǒ
    shuō
    。
    。

    shè


    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    rén


    yuàn
    、
    、
    jīn

    yuàn
    、
    、
    dāng

    yuàn
    ,
    ,

    shēng
    ē

    tuó

    guó
    zhě
    ,
    ,
    shì
    zhū
    rén
    děng
    ,
    ,
    jiē


    tuì
    退
    zhuǎn

    ē
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    。
    。


    guó

    ,
    ,
    ruò

    shēng
    、
    、
    ruò
    jīn
    shēng
    、
    、
    ruò
    dāng
    shēng
    。
    。
    shì

    shè


    ,
    ,
    zhū
    shàn
    nán

    、
    、
    shàn

    rén
    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    xìn
    zhě
    ,
    ,
    yīng
    dāng

    yuàn
    ,
    ,
    shēng

    guó

    。
    。

    shè


    ,
    ,


    jīn
    zhě
    ,
    ,
    chēng
    zàn
    zhū

    gōng

    ,
    ,

    zhū

    děng
    ,
    ,

    chēng
    zàn

    gōng

    。
    。
    ér
    zuò
    shì
    yán
    ,
    ,
    shì
    jiā
    móu


    ,
    ,
    néng
    wéi
    shèn
    nán

    yǒu
    zhī
    shì
    。
    。
    néng

    suō

    guó

    ,
    ,

    zhuó
    è
    shì
    ,
    ,
    jié
    zhuó
    、
    、
    jiàn
    zhuó
    、
    、
    fán
    nǎo
    zhuó
    、
    、
    zhòng
    shēng
    zhuó
    、
    、
    mìng
    zhuó
    zhōng
    ,
    ,

    ē
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    。
    。
    wèi
    zhū
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    shuō
    shì

    qiè
    shì
    jiān
    nán
    xìn
    zhī

    。
    。
    shè


    ,
    ,
    dāng
    zhī    zhuó
    è
    shì
    ,
    ,
    xíng

    nán
    shì
    ,
    ,

    ē
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    ,
    ,
    wèi

    qiè
    shì
    jiān
    shuō

    nán
    xìn
    zhī

    ,
    ,
    shì
    wéi
    shèn
    nán
    。
    。


    shuō

    jīng

    ,
    ,
    shè


    ,
    ,

    zhū

    qiū
    ,
    ,

    qiè
    shì
    jiān
    tiān
    rén
    ē
    xiū
    luó
    děng
    ,
    ,
    wén

    suǒ
    shuō
    ,
    ,
    huān

    xìn
    shòu
    ,
    ,
    zuò

    ér

    。
    。    qiè

    zhàng
    gēn
    běn

    shēng
    jìng

    tuó
    luó

    精彩推荐