<dfn id='BUTILccQ'></dfn>

    <noscript id='BUTILccQ'></noscript>

   1. 八大人觉经

    《八大人觉经》最早著录于隋代法经的《众经目录》,列在“失译经”类下,也就是不知译者为何人。直到唐明佺《大周刊定众经目录》,首次记载本经译主为后汉.安世高,并指出此说法系根据《宝唱录》.至心诵念八大人觉:第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主...[详情]

    佛说八大人觉经注音版

    [佛说八大人觉经] 发表时间:2019-02-19 作者:安世高 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    \

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    wéi    ,
    ,
    cháng

    zhò u

    ,
    ,
    zhì
    xīn
    sòng
    nìan


    rén
    jué
    :
    :    jué

    :
    :
    shì
    jiān

    cháng
    ;
    ;
    guó

    wēi
    cuì
    ,
    ,    kōng
    ,
    ,

    y īn


    ,
    ,
    shēng
    mìe
    bìan

    ,
    ,

    wěi

    zhǔ
    ,
    ,
    xīn
    shì
    è
    yuán
    ,
    ,
    xíng
    wéi
    zuì
    sǒu
    ,
    ,

    shì
    guān
    chá
    ,
    ,
    jiàn

    shēng

    。
    。


    èr
    jué
    zhī
    :
    :
    duō

    wéi

    ;
    ;
    shēng


    láo
    ,
    ,
    cóng
    tān


    ,
    ,
    shǎo


    wéi
    ,
    ,
    shēn
    xīn

    zài
    ;
    ;


    sān
    jué
    zhī
    :
    :
    xīn

    yàn

    ,
    ,
    wéi

    duō
    qiú
    ,
    ,
    zēng
    zhǎng
    zuì
    è
    ;
    ;    ě
    ,
    ,
    cháng
    nìan
    zhī

    ,
    ,
    ān
    pín
    shǒu
    dào
    ,
    ,
    wéi
    huì
    shì

    。
    。    jué
    zhī
    :
    :
    xiè
    dài
    zhu ì
    luò
    ;
    ;
    cháng
    xíng
    jīng
    jìn
    ,
    ,

    fán
    nǎo
    è
    ,
    ,
    cuī    ,
    ,
    chū
    yīn
    jiè

    。
    。    jué

    :
    :

    chī
    shēng

    ;
    ;


    cháng
    niàn
    ,
    ,
    guǎng
    广
    xué
    duō
    wén
    ,
    ,
    zēng
    zhǎng
    zhì
    huì
    ,
    ,
    chéng
    jiù
    biàn
    cái
    ,
    ,
    jiào
    huà

    qiè
    ,
    ,

     


    liù
    jué
    zhī
    :
    :
    pín

    duō
    yuàn
    ,
    ,
    héng
    jié
    è
    yuán
    ;
    ;    shī
    ,
    ,
    děng
    nìan
    yuàn
    qīn
    ,
    ,

    niàn
    jiù
    è
    ,
    ,

    zēng

    rén
    。
    。    jué

    :
    :


    guò
    huàn
    ;
    ;
    suī
    wéi

    rén
    ,
    ,

    rǎn
    shì

    ,
    ,
    cháng
    niàn
    sān

    ,
    ,
    ,
    ,
    zhì
    yuàn
    chū
    jiā
    ,
    ,
    shǒu
    dào
    qīng
    bái
    ,
    ,
    fàn
    xíng
    gāo
    yuǎn
    ,
    ,

    bēi

    qiè
    。
    。    jué
    zhī
    :
    :
    shēng

    chì
    rán
    ,
    ,

    nǎo

    liàng
    ;
    ;


    chéng
    xīn
    ,
    ,    qiè
    ,
    ,
    yuàn
    dài
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    shòu

    liàng

    ,
    ,
    lìng
    zhū
    zhòng
    shēng
    ,
    ,

    jìng


    。
    。
    shì
    ,
    ,
    nǎi
    shì
    zhū

    ,
    ,    rén
    ,
    ,
    zhī
    suǒ
    jué

    ,
    ,
    jīng
    jìn
    xíng
    dào
    ,
    ,

    bēi
    xiū
    huì
    ,
    ,
    chéng

    shēn
    chuán
    ,
    ,
    zhì
    niè
    pán
    àn
    ,
    ,

    hái
    shēng

    ,
    ,

    tuō
    zhòng
    shēng
    。
    。

    qián

    shì
    ,
    ,
    kāi
    dǎo

    qiè
    ,
    ,
    lìng
    zhū
    zhòng
    shēng
    ,
    ,
    jué
    shēng


    ,
    ,
    shě    ,
    ,
    xiū
    xīn
    shèng
    dào
    。
    。
    ruò    ,
    ,
    sòng


    shì
    ,
    ,

    niàn
    niàn
    zhōng
    ,
    ,
    miè

    liàng

    zuì
    ,
    ,
    jìn    ,
    ,

    dēng
    zhèng
    jué
    ,
    ,
    yǒng
    duàn
    shēng

    ,
    ,
    cháng
    zhù
    kuài

    。
    。

    精彩推荐