八大人觉经

《八大人觉经》最早著录于隋代法经的《众经目录》,列在“失译经”类下,也就是不知译者为何人。直到唐明佺《大周刊定众经目录》,首次记载本经译主为后汉.安世高,并指出此说法系根据《宝唱录》.至心诵念八大人觉:第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主...[详情]

佛说八大人觉经注音版

[佛说八大人觉经] 发表时间:2019-08-24 作者:安世高 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

\

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

wéi,
,
cháng

zhò u

,
,
zhì
xīn
sòng
nìan


rén
jué
:
:jué

:
:
shì
jiān

cháng
;
;
guó

wēi
cuì
,
,kōng
,
,

y īn


,
,
shēng
mìe
bìan

,
,

wěi

zhǔ
,
,
xīn
shì
è
yuán
,
,
xíng
wéi
zuì
sǒu
,
,

shì
guān
chá
,
,
jiàn

shēng

。
。


èr
jué
zhī
:
:
duō

wéi

;
;
shēng


láo
,
,
cóng
tān


,
,
shǎo


wéi
,
,
shēn
xīn

zài
;
;


sān
jué
zhī
:
:
xīn

yàn

,
,
wéi

duō
qiú
,
,
zēng
zhǎng
zuì
è
;
;ěr
,
,
cháng
nìan
zhī

,
,
ān
pín
shǒu
dào
,
,
wéi
huì
shì

。
。jué
zhī
:
:
xiè
dài
zhu ì
luò
;
;
cháng
xíng
jīng
jìn
,
,

fán
nǎo
è
,
,
cuī,
,
chū
yīn
jiè

。
。jué

:
:

chī
shēng

;
;


cháng
niàn
,
,
guǎng
广
xué
duō
wén
,
,
zēng
zhǎng
zhì
huì
,
,
chéng
jiù
biàn
cái
,
,
jiào
huà

qiè
,
,

 


liù
jué
zhī
:
:
pín

duō
yuàn
,
,
héng
jié
è
yuán
;
;shī
,
,
děng
nìan
yuàn
qīn
,
,

niàn
jiù
è
,
,

zēng

rén
。
。jué

:
:


guò
huàn
;
;
suī
wéi

rén
,
,

rǎn
shì

,
,
cháng
niàn
sān

,
,
,
,
zhì
yuàn
chū
jiā
,
,
shǒu
dào
qīng
bái
,
,
fàn
xíng
gāo
yuǎn
,
,

bēi

qiè
。
。jué
zhī
:
:
shēng

chì
rán
,
,

nǎo

liàng
;
;


chéng
xīn
,
,qiè
,
,
yuàn
dài
zhòng
shēng
,
,
shòu

liàng

,
,
lìng
zhū
zhòng
shēng
,
,

jìng


。
。
shì
,
,
nǎi
shì
zhū

,
,rén
,
,
zhī
suǒ
jué

,
,
jīng
jìn
xíng
dào
,
,

bēi
xiū
huì
,
,
chéng

shēn
chuán
,
,
zhì
niè
pán
àn
,
,

hái
shēng

,
,

tuō
zhòng
shēng
。
。

qián

shì
,
,
kāi
dǎo

qiè
,
,
lìng
zhū
zhòng
shēng
,
,
jué
shēng


,
,
shě,
,
xiū
xīn
shèng
dào
。
。
ruò,
,
sòng


shì
,
,

niàn
niàn
zhōng
,
,
miè

liàng

zuì
,
,
jìn,
,

dēng
zhèng
jué
,
,
yǒng
duàn
shēng

,
,
cháng
zhù
kuài

。
。

精彩推荐