<dfn id='0RrXMCsX'></dfn>

    <noscript id='0RrXMCsX'></noscript>

   1. 地藏经

    《地藏经》,中文版本是唐朝高僧实叉难陀翻译的。又称《地藏菩萨本愿经》、《地藏本愿经》、《地藏本行经》、《地藏本誓力经》。收於《大正藏》第十三册。 经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫(欲界六天的第二层天),为母亲摩耶夫人说法!兜夭鼐肥且徊考窃刈磐蛭镏谏渖、老、病、死的过程,及如何..[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 地藏经 >

    地藏经注音版

    [地藏经] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

    (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

    恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持

    稽首本然净心地  无尽佛藏大慈尊
    南方世界涌香云  香雨花云及花雨
    宝雨宝云无数种  为祥为瑞遍庄严
    天人问佛是何因  佛言地藏菩萨至
    三世如来同赞叹  十方菩萨共皈依
    我今宿植善因缘  称扬地藏真功德
    慈因积善,誓救众生,手中金锡,振开地狱之门。掌上明珠,光摄大千世界。智慧音里,吉祥云中,为阎浮提苦众生,作大证明功德主。大悲大愿,大圣大慈,本尊地藏菩萨摩诃萨。
    南无地藏王菩萨(三称)
    南无本师释迦牟尼佛(三称)

    开经偈

    无上甚深微妙法  百千万劫难遭遇
    我今见闻得受持  愿解如来真实义
    唐于阗国三藏沙门实叉难陀译

    忉利天宫神通品第一


    shì

    wén
    。
    。

    shí

    zài
    dāo

    tiān
    ,
    ,
    wèi

    shuō

    。
    。
    ěr
    shí
    shí
    fānɡ

    liànɡ
    shì
    jiè
    ,
    ,


    shuō


    shuō

    qiè
    zhū

    ,
    ,    ,
    ,
    jiē
    lái

    huì
    。
    。

    zàn
    tàn
    shì
    jiā
    móu


    ,
    ,
    nénɡ


    zhuó
    è
    shì
    ,
    ,
    xiàn

    zhì
    huì
    shén
    tōnɡ
    zhī

    ,
    ,
    tiáo

    ɡānɡ
    qiánɡ
    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    zhī

    yào

    ,
    ,
    ɡè
    qiǎn
    shì
    zhě
    ,
    ,
    wèn
    xùn
    shì
    zūn
    。
    。

    shì
    shí
    ,
    ,

    lái
    hán
    xiào
    ,
    ,
    fànɡ
    bǎi
    qiān
    wàn

    亿

    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    ,
    ,
    suǒ
    wèi

    yuán
    mǎn
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、


    bēi
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、

    zhì
    huì
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、

    sān
    mèi
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、


    xiánɡ
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、

    ɡōnɡ

    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、

    ɡuī

    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    、
    、

    zàn
    tàn
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún
    ,
    ,
    fànɡ

    shì
    děnɡ


    shuō
    ɡuānɡ
    mínɡ
    yún

    。
    。

    yòu
    chū
    zhǒnɡ
    zhǒnɡ
    wēi
    miào
    zhī
    yīn
    ,
    ,
    suǒ
    wèi
    tán

    luó

    yīn
    、
    、
    shī

    luó

    yīn
    、
    、
    chàn


    luó

    yīn
    、
    、
    luó

    yīn
    、
    、
    chán

    luó

    yīn
    、
    、    luó

    yīn
    、
    、

    bēi
    yīn
    、
    、

    shě
    yīn
    、
    、
    xiè
    tuō
    yīn
    、
    、

    lòu
    yīn
    、
    、
    zhì
    huì
    yīn
    、
    、

    zhì
    huì
    yīn
    、
    、
    shī

    hǒu
    yīn
    、
    、

    shī

    hǒu
    yīn
    、
    、
    yún
    léi
    yīn
    、
    、

    yún
    léi
    yīn
    。
    。

    chū

    shì
    děnɡ


    shuō


    shuō
    yīn

    ,
    ,
    suō

    shì
    jiè
    ,
    ,


    fānɡ
    ɡuó

    ,
    ,
    yǒu

    liànɡ

    亿
    tiān
    lónɡ
    ɡuǐ
    shén
    ,
    ,


    dào
    dāo

    tiān
    ɡōnɡ
    ,
    ,
    suǒ
    wèi

    tiān
    wánɡ
    tiān
    、
    、
    dāo

    tiān
    、
    、

    yàn

    tiān
    、
    、
    dōu
    shuài
    tuó
    tiān
    、
    、
    huà

    tiān
    、
    、

    huà

    zài
    tiān
    、
    、
    fàn
    zhònɡ
    tiān
    、
    、
    fàn

    tiān
    、
    、

    fàn
    tiān
    、
    、
    shǎo
    ɡuānɡ
    tiān
    、
    、

    liànɡ
    ɡuānɡ
    tiān
    、
    、
    ɡuānɡ
    yīn
    tiān
    、
    、
    shǎo
    jìnɡ
    tiān
    、
    、

    liànɡ
    jìnɡ
    tiān
    、
    、
    biàn
    jìnɡ
    tiān
    、
    、

    shēnɡ
    tiān
    、
    、

    ài
    tiān
    、
    、
    ɡuǎnɡ
    广
    ɡuǒ
    tiān
    、
    、

    xiǎnɡ
    tiān
    、
    、

    fán
    tiān
    、
    、


    tiān
    、
    、
    shàn
    jiàn
    tiān
    、
    、
    shàn
    xiàn
    tiān
    、
    、

    jiū
    jìnɡ
    tiān
    、
    、


    shǒu
    luó
    tiān
    、
    、
    nǎi
    zhì
    fēi
    xiǎnɡ
    fēi
    fēi
    xiǎnɡ
    chù
    tiān
    ,
    ,

    qiè
    tiān
    zhònɡ
    、
    、
    lónɡ
    zhònɡ
    、
    、
    ɡuǐ
    shén
    děnɡ
    zhònɡ
    ,
    ,

    lái

    huì
    。
    。


    yǒu

    fānɡ
    ɡuó

    ,
    ,

    suō

    shì
    jiè
    ,
    ,
    hǎi
    shén
    、
    、
    jiānɡ
    shén
    、
    、

    shén
    、
    、
    shù
    shén
    、
    、
    shān
    shén
    、
    、

    shén
    、
    、
    chuān

    shén
    、
    、
    miáo
    jià
    shén
    、
    、
    zhòu
    shén
    、
    、

    shén
    、
    、
    kōnɡ
    shén
    、
    、
    tiān
    shén
    、
    、
    yǐn
    shí
    shén
    、
    、
    cǎo

    shén
    ,
    ,

    shì
    děnɡ
    shén
    ,
    ,
    jiē
    lái

    huì
    。
    。


    yǒu

    fānɡ
    ɡuó

    ,
    ,

    suō

    shì
    jiè
    ,
    ,
    zhū

    ɡuǐ
    wánɡ
    。
    。
    suǒ
    wèi
    :
    :
    è

    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、
    dàn
    xuè
    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、
    dàn
    jīnɡ

    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、
    dàn
    tāi
    luǎn
    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、
    xínɡ
    bìnɡ
    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、
    shè

    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、

    xīn
    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、


    ɡuǐ
    wánɡ
    、
    、

    ài
    jìnɡ
    ɡuǐ
    wánɡ
    ,
    ,

    shì
    děnɡ
    ɡuǐ
    wánɡ
    ,
    ,
    jiē
    lái

    huì
    。
    。

    ěr
    shí
    shì
    jiā
    móu


    ɡào
    wén
    shū
    shī


    wánɡ


    :
    :

    ɡuān
    shì

    qiē
    zhū
    tiān
    lónɡ
    ɡuǐ
    shén
    ,
    ,

    shì
    jiè
    、
    、

    shì
    jiè
    ,
    ,

    ɡuó

    、
    、

    ɡuó

    ,
    ,

    shì
    jīn
    lái

    huì
    dào
    dāo

    tiān
    zhě
    ,
    ,

    zhī
    shù
    fǒu

    wén
    shū
    shī

    bái

    yán
    :
    :
    shì
    zūn
    ,
    ,
    ruò


    shén

    ,
    ,
    qiān
    jié

    duó
    ,
    ,

    nénɡ

    zhī
    。
    。


    ɡào
    wén
    shū
    shī

    :
    :    yǎn
    ɡuān
    ɡù
    ,
    ,
    yóu

    jìn
    shù
    。
    。

    jiē
    shì

    zànɡ


    jiǔ
    yuǎn
    jié
    lái
    ,
    ,


    、
    、
    dānɡ

    、
    、
    wèi

    ,
    ,

    chénɡ
    jiù
    、
    、
    dānɡ
    chénɡ
    jiù
    、
    、
    wèi
    chénɡ
    jiù
    。
    。
    wén
    shū
    shī

    bái

    yán
    :
    :
    shì
    zūn
    ,
    ,


    ɡuò

    jiǔ
    xiū
    shàn
    ɡēn
    、
    、
    zhènɡ

    ài
    zhì
    。
    。
    wén

    suǒ
    yán
    ,
    ,

    dānɡ
    xìn
    shòu
    。
    。

    xiǎo
    ɡuǒ
    shēnɡ
    wén
    、
    、
    tiān
    lónɡ


    、
    、

    wèi
    lái
    shì
    zhū
    zhònɡ
    shēnɡ
    děnɡ
    ,
    ,
    suī
    wén

    lái
    chénɡ
    shí
    zhī

    ,
    ,

    huái
    怀

    huò
    。
    。
    shè
    shǐ
    使
    dǐnɡ
    shòu
    ,
    ,
    wèi
    miǎn
    xìnɡ
    bànɡ
    。
    。
    wéi
    yuàn
    shì
    zūn
    、
    、
    ɡuǎnɡ
    广
    shuō

    zànɡ

    ,
    ,
    yīn

    zuò

    xínɡ    yuàn

    ér
    nénɡ
    chénɡ
    jiù    shì
    。
    。


    ɡào
    wén
    shū
    shī

    :
    :


    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè
    suǒ
    yǒu
    cǎo

    cónɡ
    lín
    、
    、
    dào

    zhú
    wěi
    、
    、
    shān
    shí
    wēi
    chén
    ,
    ,    shù
    ,
    ,
    zuò

    hénɡ

    ;
    ;

    hénɡ

    shā
    ,
    ,

    shā

    jiè
    ;
    ;

    jiè
    zhī
    nèi
    、
    、

    chén

    jié
    ,
    ,

    jié
    zhī
    nèi
    ,
    ,
    suǒ

    chén
    shù
    ,
    ,
    jìn
    chōnɡ
    wéi
    jié
    ,
    ,

    zànɡ


    zhènɡ
    shí

    ɡuǒ
    wèi

    lái
    ,
    ,
    qiān
    bèi
    duō

    shànɡ

    。
    。


    kuànɡ

    zànɡ


    zài
    shēnɡ
    wén
    、
    、

    zhī


    。
    。
    wén
    shū
    shī

    ,
    ,    wēi
    shén
    shì
    yuàn
    ,
    ,
    。
    。
    ruò
    wèi
    lái
    shì
    ,
    ,
    yǒu
    shàn
    nán

    、
    、
    shàn

    rén
    ,
    ,
    wén
    shì


    mínɡ
    zi
    ,
    ,
    huò
    zàn
    tàn
    、
    、
    huò
    zhān

    、
    、
    huò
    chēnɡ
    mínɡ
    、
    、
    huò
    ɡònɡ
    yǎnɡ
    ,
    ,
    nǎi
    zhì
    cǎi
    huà

    lòu


    xínɡ
    xiànɡ
    ,
    ,
    shì
    rén
    dānɡ

    bǎi
    fǎn
    shēnɡ

    sān
    shí
    sān
    tiān
    ,
    ,
    yǒnɡ

    duò
    è
    dào
    。
    。

    wén
    shū
    shī

    ,
    ,
    shì

    zànɡ

    ,
    ,

    ɡuò

    jiǔ
    yuǎn


    shuō
    、
    、


    shuō
    jié
    qián
    ,
    ,
    shēn
    wéi

    zhǎnɡ
    zhě

    。
    。
    shí
    shì
    yǒu

    ,
    ,
    hào
    yuē
    shī

    fèn
    xùn


    wàn
    xìng

    lái
    。
    。
    shí
    zhǎnɡ
    zhě

    ,
    ,
    jiàn

    xiànɡ
    hǎo
    ,
    ,
    qiān

    zhuānɡ
    yán
    ,
    ,
    yīn
    wèn


    :
    :
    zuò

    xínɡ
    yuàn
    ,
    ,
    ér


    xiànɡ

    shí
    shī

    fèn
    xùn


    wàn
    xìng

    lái
    ɡào
    zhǎnɡ
    zhě

    :
    :

    zhènɡ

    shēn
    ,
    ,
    dānɡ

    jiǔ
    yuǎn

    tuō

    qiè
    shòu

    zhònɡ
    shēnɡ
    。
    。

    wén
    shū
    shī

    !
    !
    shí
    zhǎnɡ
    zhě

    ,
    ,
    yīn

    yuàn
    yán
    :
    :

    jīn
    jìn
    wèi
    lái
    jié
    ,
    ,
    wèi
    shì
    zuì

    liù
    dào
    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    ɡuǎnɡ
    广
    shè
    fānɡ
    biàn
    便
    ,
    ,
    jìn
    lìnɡ
    jiě
    tuō
    ,
    ,
    ér


    shēn
    ,
    ,
    fānɡ
    chénɡ

    dào
    。
    。

    shì    qián
    ,
    ,    yuàn
    ,
    ,

    jīn
    bǎi
    qiān
    wàn

    亿
    nuó
    yóu    shuō
    jié
    ,
    ,
    shànɡ
    wéi


    。
    。

    yòu

    ɡuò

    ,
    ,
    ā
    sēnɡ

    jié
    ,
    ,
    shí
    shì
    yǒu

    ,
    ,
    hào
    yuē
    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái
    ,
    ,


    shòu
    寿
    mìnɡ
    ,
    ,

    bǎi
    qiān
    wàn

    亿
    ā
    sēnɡ

    jié
    。
    。
    xiànɡ

    zhī
    zhōnɡ
    ,
    ,
    yǒu


    luó
    mén

    ,
    ,

    宿

    shēn
    hòu
    ,
    ,
    zhònɡ
    suǒ
    qīn
    jìnɡ
    ;
    ;
    xínɡ
    zhù
    zuò

    ,
    ,
    zhū
    tiān
    wèi

    。
    。    xìn
    xié
    ,
    ,
    chánɡ
    qīnɡ
    sān
    bǎo
    。
    。
    shì
    shí
    shènɡ

    ɡuǎnɡ
    广
    shè
    fānɡ
    biàn
    便
    ,
    ,
    quàn
    yòu


    ,
    ,
    lìnɡ
    shēnɡ
    zhènɡ
    jiàn
    ,
    ,
    ér    ,
    ,
    wèi
    quán
    shēnɡ
    xìn
    。
    。

    jiǔ
    mìnɡ
    zhōnɡ
    ,
    ,
    hún
    shén
    duò
    zài

    jiàn


    。
    。

    shí

    luó
    mén

    ,
    ,
    zhī

    zài
    shì
    ,
    ,

    xìn
    yīn
    ɡuǒ
    。
    。

    dānɡ
    suí

    ,
    ,

    shēnɡ
    è

    。
    。
    suí
    mài
    jiā
    zhái
    ,
    ,
    ɡuǎnɡ
    广
    qiú
    xiānɡ
    huā
    ,
    ,

    zhū
    ɡònɡ

    ,
    ,

    xiān    ,
    ,

    xìnɡ
    ɡònɡ
    yǎnɡ
    。
    。
    jiàn
    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái
    ,
    ,

    xínɡ
    xiànɡ
    zài


    zhōnɡ
    ,
    ,

    huà
    wēi
    rónɡ
    ,
    ,
    duān
    yán

    bèi
    。
    。

    shí

    luó
    mén

    ,
    ,
    zhān

    zūn
    rónɡ
    ,
    ,
    bèi
    shēnɡ
    jìnɡ
    yǎnɡ
    。
    。


    niàn
    yán
    :
    :

    mínɡ

    júe
    ,
    ,


    qiè
    zhì
    。
    。
    ruò
    zài
    shì
    shí
    ,
    ,    hòu
    ,
    ,
    tǎnɡ
    lái
    wèn

    ,
    ,

    zhī
    chù
    suǒ
    。
    。
    shí

    luó
    mén

    ,
    ,
    chuí

    liánɡ
    jiǔ
    ,
    ,
    zhān
    liàn

    lái
    。
    。

    wén
    kōnɡ
    zhōnɡ
    shēnɡ
    yuē
    :
    :

    zhě
    shènɡ

    ,
    ,

    zhì
    bēi
    āi
    ,
    ,

    jīn
    shì


    zhī

    chù
    。
    。


    luó
    mén


    zhǎnɡ
    xiànɡ
    kōnɡ
    ,
    ,
    ér
    bái
    kōnɡ
    yuē
    :
    :
    shì

    shén

    ,
    ,
    kuān

    yōu

    。
    。


    shī


    lái
    ,
    ,
    zhòu


    liàn
    ,
    ,

    chù

    wèn
    zhī

    shēnɡ
    jiè
    。
    。
    shí
    kōnɡ
    zhōnɡ
    yǒu
    shēnɡ
    ,
    ,
    zài
    bào

    yuē
    :
    :

    shì

    suǒ
    zhān

    zhě
    ,
    ,
    ɡuò

    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái
    ,
    ,
    jiàn    ,
    ,
    bèi

    chánɡ
    qínɡ
    zhònɡ
    shēnɡ
    zhī
    fèn
    ,
    ,
    ɡù
    lái
    ɡào
    shì
    。
    。


    luó
    mén

    wén

    shēnɡ

    ,
    ,

    shēn


    ,
    ,
    zhī
    jiě
    jiē
    sǔn
    。
    。
    zuǒ
    yòu

    shì
    ,
    ,
    liánɡ
    jiǔ
    fānɡ

    。
    。
    ér
    bái
    kōnɡ
    yuē
    :
    :
    yuàn


    mǐn
    ,
    ,

    shuō


    shēnɡ
    jiè
    ,
    ,

    jīn
    shēn
    xīn
    ,
    ,
    jiānɡ


    jiǔ
    。
    。

    shí
    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái
    ,
    ,
    ɡào
    shènɡ

    yuē
    :
    :

    ɡònɡ
    yǎnɡ

    ,
    ,
    dàn
    zǎo
    fǎn
    shè
    ,
    ,
    duān
    zuò

    wéi

    zhī
    mínɡ
    hào
    ,
    ,

    dānɡ
    zhī

    suǒ
    shēnɡ

    chù
    。
    。
    shí

    luó
    mén

    xún    ,
    ,

    ɡuī

    shè
    。
    。    ɡù
    ,
    ,
    duān
    zuò
    niàn
    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái
    。
    。

    jīnɡ
    ,
    ,

    jiàn

    shēn
    dào

    hǎi
    biān
    。
    。

    shuǐ
    yǒnɡ
    fèi
    ,
    ,
    duō
    zhū
    è
    shòu
    ,
    ,
    jìn

    tiě
    shēn
    ,
    ,
    fēi
    zǒu
    hǎi
    shànɡ
    ,
    ,
    dōnɡ
    xi
    西
    chí
    zhú
    。
    。
    jiàn
    zhū
    nán


    rén
    ,
    ,
    bǎi
    qiān
    wàn
    shù
    ,
    ,
    chū

    hǎi
    zhōnɡ
    ,
    ,
    bèi
    zhū
    è
    shòu
    zhēnɡ

    shí
    dàn
    。
    。
    yòu
    jiàn

    chā
    ,
    ,

    xínɡ
    ɡè

    ,
    ,
    huò
    duō
    shǒu
    duō
    yǎn
    、
    、
    duō

    duō
    tóu
    、
    、
    kǒu

    wài
    chū
    ,
    ,

    rèn

    jiàn
    。
    。


    zhū
    zuì
    rén
    ,
    ,
    shǐ
    使
    jìn
    è
    shòu
    ,
    ,    jué
    ,
    ,
    tóu

    xiānɡ
    jiù
    。
    。

    xínɡ
    wàn
    lèi
    ,
    ,

    ɡǎn
    jiǔ
    shì
    。
    。
    shí

    luó
    mén

    ,
    ,

    niàn


    ɡù
    ,
    ,

    rán


    。
    。
    yǒu

    ɡuǐ
    wánɡ
    ,
    ,
    mínɡ
    yuē


    ,
    ,

    shǒu
    lái
    yínɡ
    ,
    ,
    bái
    shènɡ

    yuē
    :
    :
    shàn
    zāi
    ,
    ,


    ,
    ,

    yuán
    lái


    shí

    luó
    mén

    wèn
    ɡuǐ
    wánɡ
    yuē
    :
    :

    shì

    chù
    yuē
    :
    :

    shì

    tiě
    wéi
    shān

    西
    miàn


    chónɡ
    hǎi
    。
    。

    shènɡ

    wèn
    yuē
    :
    :

    wén
    tiě
    wéi
    zhī
    nèi
    ,
    ,


    zài
    zhōnɡ
    ,
    ,
    shì
    shì
    shí
    fǒu
    yuē
    :
    :
    shí
    yǒu


    。
    。
    shènɡ

    wèn
    yuē
    :
    :

    jīn
    yún


    dào

    suǒ
    yuē
    :
    :
    ruò
    fēi
    wēi
    shén
    ,
    ,
    ,
    ,
    fēi

    èr
    shì
    ,
    ,
    zhōnɡ

    nénɡ
    dào
    。
    。

    shènɡ

    yòu
    wèn
    :
    :

    shuǐ

    yuán
    ,
    ,
    ér
    nǎi
    yǒnɡ
    fèi
    ,
    ,
    duō
    zhū
    zuì
    rén
    ,
    ,


    è
    shòu
    yuē
    :
    :

    shì
    yán


    zào
    è
    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    xīn

    zhī
    zhě
    ,
    ,
    jīnɡ

    shí
    jiǔ

    hòu
    ,
    ,

    rén


    ,
    ,
    wèi
    zuò
    ɡōnɡ

    ,
    ,
    jiù


    nàn
    ,
    ,
    shēnɡ
    shí
    yòu

    shàn
    yīn
    。
    。

    dānɡ

    běn

    suǒ
    ɡǎn


    ,
    ,

    rán
    xiān


    hǎi
    。
    。
    hǎi
    dōnɡ
    shí
    wàn
    yóu
    xún
    ,
    ,
    yòu
    yǒu

    hǎi
    ,
    ,


    bèi

    。
    。

    hǎi
    zhī
    dōnɡ
    ,
    ,
    yòu
    yǒu

    hǎi
    ,
    ,    bèi
    。
    。
    sān

    è
    yīn
    zhī
    suǒ
    zhāo
    ɡǎn
    ,
    ,
    ɡònɡ
    hào

    hǎi
    ,
    ,

    chù
    shì

    。
    。

    shènɡ

    yòu
    wèn
    ɡuǐ
    wánɡ


    yuē
    :
    :    zài
    yuē
    :
    :
    sān
    hǎi
    zhī
    nèi
    ,
    ,
    shì    ,
    ,

    shù
    bǎi
    qiān
    ,
    ,
    ɡè
    ɡè
    chā
    bié
    。
    。
    suǒ
    wèi

    zhě
    ,
    ,

    yǒu
    shí

    。
    。

    yǒu

    bǎi
    ,
    ,    liànɡ
    。
    。

    yǒu
    qiān
    bǎi
    ,
    ,


    liànɡ

    。
    。

    shènɡ

    yòu
    wèn

    ɡuǐ
    wánɡ
    yuē
    :
    :    lái
    wèi
    jiǔ
    ,
    ,

    zhī
    hún
    shén
    dānɡ
    zhì    ɡuǐ
    wánɡ
    wèn
    shènɡ

    yuē
    :
    :


    zhī

    ,
    ,
    zài
    shēnɡ


    háng


    shènɡ


    yuē
    :
    :


    xié
    jiàn
    ,
    ,

    huǐ
    sān
    bǎo
    。
    。
    shè
    huò
    zàn
    xìn
    ,
    ,
    xuán
    yòu

    jìnɡ
    。
    。

    suī

    qiǎn
    ,
    ,
    wèi
    zhī
    shēnɡ
    chù
    。
    。    wèn
    yuē
    :
    :


    zhī

    ,
    ,
    xìnɡ
    shì

    děnɡ

    shènɡ


    yuē
    :
    :
    ,
    ,


    luó
    mén
    zhǒnɡ
    ,
    ,

    hào
    shī
    luó
    shàn
    xiàn
    ,
    ,

    hào
    yuè


    。
    。    zhǎnɡ    yuē
    :
    :
    yuàn
    shènɡ
    zhě
    què
    fǎn
    běn
    chù
    ,
    ,

    zhì
    yōu

    bēi
    liàn
    。
    。

    yuè


    zuì

    ,
    ,
    shēnɡ
    tiān

    lái
    ,
    ,
    jīnɡ
    jīn
    sān

    。
    。
    yún
    chénɡ
    xiào
    shùn
    zhī

    ,
    ,
    wèi

    shè
    ɡònɡ
    xiū

    ,
    ,

    shī
    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái


    。
    。
    fēi
    wéi


    zhī

    ,
    ,

    tuō


    ,
    ,
    yīnɡ
    shì

    jiàn
    zuì
    rén
    ,
    ,
    shòu

    ,
    ,

    tónɡ
    shēnɡ

    。
    。
    ɡuǐ
    wánɡ
    yán

    ,
    ,

    zhǎnɡ
    ér
    tuì
    退
    。
    。

    luó
    mén

    ,
    ,
    xún

    mènɡ
    ɡuī
    。
    。    shì

    ,
    ,
    biàn
    便

    júe
    huá
    dìnɡ

    zài
    wánɡ

    lái

    xiànɡ
    zhī
    qián
    ,
    ,

    hónɡ
    shì
    yuàn
    :
    :
    yuàn

    jìn
    wèi
    lái
    jié
    ,
    ,
    yīnɡ
    yǒu
    zuì

    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    ɡuǎnɡ
    广
    shè
    fānɡ
    biàn
    便
    ,
    ,
    shǐ
    使
    lìnɡ
    jiě
    tuō
    。
    。

    ɡào
    wén
    shū
    shī

    :
    :
    shí
    ɡuǐ
    wánɡ


    zhě
    ,
    ,
    dānɡ
    jīn
    cái
    shǒu


    shì
    。
    。

    luó
    mén

    zhě
    ,
    ,


    zànɡ


    shì
    。
    。

    由于本文太长,我们对内容进行了分页,一品/一页

    精彩推荐