<dfn id='0YHTOZnV'></dfn>

    <noscript id='0YHTOZnV'></noscript>

   1. 楞严经

    《楞严经》,大乘佛教经典,全名《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,又名《中印度那烂陀大道场经,于灌顶部录出别行》,简称《楞严经》、《首楞严经》、《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》。唐般剌密谛传至中国,怀迪证义,房融笔受。..[详情]

    大佛顶首楞严经讲义

    作者、译者 发布日期 浏览次数